Actueel

Nieuws

Kwetsbaar door droogte

25 juli 2019

De zomer van 2019 is warm en droog. Op dit moment is op veel plaatsen sprake van neerslagtekort en extreem lage grondwaterstanden, want ook 2018 was droog en de watertekorten zijn sindsdien onvoldoende aangevuld. Door klimaatverandering neemt de kans op extreme droge periodes toe. Het neerslagtekort wordt versterkt doordat het watersysteem in Nederland vooral is ingericht op snelle afvoer (en voorkomen van wateroverlast) en te weinig op het vasthouden van water. Dat maakt de natuur en landbouw met name in hoger gelegen delen extra kwetsbaar bij droogte.

Andere inrichting
De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) pleit voor een andere inrichting van het watersysteem. Voor het snel toewerken naar integrale maatregelen en structurele oplossingen. Voor een systeem dat is ingericht op de weersextremen. Dat is beter voor natuur, maar ook voor landbouw en recreatie.

Zo ziet de CNK oplossingen in het creëren van meer gebieden die fungeren als natuurlijke klimaatbuffers in natte én droge perioden. Als het water op grote schaal in het hele stroomgebied langer wordt vastgehouden, heeft het meer tijd en ruimte om de grond in te zakken. Dat kan zorgen voor minder wateroverlast na piekbuien en ook voor opvang van langdurige droogte. In een aantal gebieden is hier al mee gestart en de ervaringen zijn positief. De natuur kan zo een belangrijke bondgenoot zijn in een veranderend klimaat.

Natuur als spons
In natuurgebieden het Dwingelderveld en in de middenloop van het Reestdal is enkele jaren geleden de waterhuishouding verbeterd. En dat werkt! In het Dwingelderveld is het gebied robuuster gemaakt en zijn sloten gedempt en de waterafvoer is verminderd en vertraagd. Dit helpt de klappen van droogte beter op te vangen. In de middenloop van het Reestdal helpen beekpeilverhoging, het ondieper maken van greppels en herinrichting van heideterreinen rondom het beekdal tegen de droogte. In beide gevallen zorgen de natuurgebieden voor vergroting van de sponswerking in het landschap. Een spons die het water langer vasthoudt.

Klimaatrobuust
Door snel meer nieuwe gebieden in te richten als klimaatbuffer kan ons watersysteem klimaatrobuuster worden. Als zoetwaterbuffers voor natuur, landbouw en drinkwater. De sponswerking zorgt er bijvoorbeeld voor dat beregening door landbouw langer kan worden uitgesteld in tijden van droogte. Tegelijkertijd kan een andere inrichting van het landschap zorgen voor minder wateroverlast in tijden van langdurige neerslag.

Meer lezen:

30 april 2019 
Brief van Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en LandschappenNL aan Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg (IPO)