Klimaatbuffers

Levende kust

Beschrijving
Natuurlijke klimaatbuffer ‘Levende Kust’ draagt bij aan de bescherming tegen hoog water van kust- en deltawateren. Dit type klimaatbuffer versterkt de primaire waterkering door een natuurlijke inrichting van de kust, zoals duinvorming met vrij stuivend zand en natuurlijke kwelders die golven remmen. De natuurwaarde van het gebied stijgt hierdoor, omdat het planten, vogels en onderwaternatuur die van oorsprong hier thuis horen, biedt wat ze nodig hebben.

Werking
Het aanleggen en inrichten van vooroevers, zandbanken en kwelders zorgt voor meer golfremming en het invangen en vastleggen van extra zand en slib. Door het aanbrengen van kerven in de buitenste duinenrij en met zogenaamde washovers op de Waddeneilanden wordt zand uit de open zee dieper het duingebied ingetrokken, waardoor deze sterker en klimaatbestendiger worden.

Daar waar we toch met dijken moeten werken, zorgen innovatieve concepten als groene, brede dijken, dubbele dijken of overslagbestendige dijken voor een geleidelijke overgang tussen water en land. Deze overgangen dempen de kracht van de zee op een geleidelijke en natuurvriendelijke manier.

 

 

Voorbeelden:

 • Kwelders,
 • Natuurlijke duinvorming
 • Vooroevers
 • Groene dijken
 • Oeverdijk

Voorbeelden van projecten met deze klimaatbuffer

 • Brede Groene Dijk/Kleirijperij Dollarddijken
 • Dubbele Dijk Dollard
 • Dynamisch duinprojecten Delfland
 • Friese IJsselmeerkust
 • Hondsbossche Duinen
 • Marconi Buitendijks
 • Marker Wadden
 • Noard Fryslân Bûtendyks
 • Prins Hendrikzanddijk Texel
 • Punt van Voorne
 • Roggenplaat
 • Slibmotor Koehoal
 • Waterdunen Breskens

Alle projecten

 • In uitvoering
 • Gereed

Soorten klimaatbuffers

Biobouwers

Lees meer >

Koolstof-Sink

Lees meer >

Groene airco

Lees meer >

Natuurlijke spons

Lees meer >

Levende kust

Lees meer >

Groenblauwe Ruimte

Lees meer >