Projecten

Dwingelderveld

Het Nationaal Park Dwingelderveld ligt in zuidwest Drenthe tussen de beekdalen Oude Vaart en Ruiner Aa. In het Nationaal Park is een voormalige landbouwenclave van 175 ha omgevormd tot natuur. De bouwvoor is afgegraven, en daarbij is zo’n 600.000 m3 fosfaatrijke grond verwijderd, zodat nu natte heide kan ontwikkelen. Na deze ingreep lag er geen landbouwgrond meer in het natuurgebied. Hierna is de natuurlijke waterhuishouding hersteld, zoals het dempen van overbodige sloten en het herstel van het slenkensysteem. Het natuurlijk watersysteem is hersteld. Het gebied kan daardoor veel meer water vasthouden, waardoor de natuurwaarde is verhoogd. Daarnaast is de recreatieve waarde versterkt door de aanleg van nieuwe voorzieningen. Bovendien is in nieuw aangelegde bufferzones rond het Dwingelderveld - in het Anserveld en het Kloosterveld - extra waterberging gerealiseerd. In het Dwingelderveld kan nu zo’n 1,2 miljoen kubieke meter regenwater tijdelijk worden opgevangen. Een vergelijkbaar project in de Ootmaanlanden in het nabijgelegen Holtingerveld (aan de Oude Vaart) is nog in onderzoek.

De natuurlijke klimaatbuffer van het Dwingelderveld heeft zijn nut nu al bewezen: na langdurige regen in 2014, zorgde het Dwingelderveld ervoor dat de waterafvoer werd vertraagd, terwijl de rest van agrarisch Nederland te kampen had met te veel water.

Maatregelen:

  • dempen van sloten
  • herstel slenken en natuurlijke watersysteem
  • aanleg bufferzones.

Effecten:

  • Voorkomt wateroverlast in lager gelegen gebied.
  • Het gebied werkt als een spons: het kan veel water opnemen en lang vasthouden.
  • Het natuurgebied is groter, natter en stiller.
  • De natuurwaarden zijn versterkt; tijdens de inrichting broedden er al kraanvogels!
  • Het gebied is nóg aantrekkelijker voor recreanten.

Partners
Partners bij de realisatie waren: Waterschap Drents Overijsselse Delta, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe, Rijkswaterstaat, Nationaal Park Dwingelderveld en de gemeenten Westerveld, De Wolden en Midden-Drenthe. Het project is tot stand gekomen met financiële bijdragen van o.a. provincie, waterschap en LIFE+.

Meer informatie: