Organisatie

De coalitie
Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) bestaat uit acht natuurorganisaties: Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, Waddenvereniging, De Natuur en Milieufederaties, LandschappenNL en Natuurmonumenten. Sinds 2008 werkt de coalitie aan het tot stand brengen van natuurlijke klimaatbuffers in haar gebieden. Natuurlijke processen krijgen de ruimte, waardoor de gebieden meegroeien met de klimaatverandering. De klimaatbuffers vervullen een rol bij het vasthouden en opvangen van water, het voorkomen van watertekorten, het temperen van hitte en het verminderen van kooldioxide in de atmosfeer. Zo verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland. Verwante begrippen zijn: ‘Nature bases solutions’ en ‘Building with nature

Ervaring
Bij verschillende projecten is geëxperimenteerd met bouwen met natuur ten behoeve van de waterveiligheid. En op andere plaatsen helpen de natuurgebieden om water vast te houden of te bergen ter voorkoming van droogte en/of wateroverlast. Het gaat steeds om integrale gebiedsprojecten. Bij alle projecten werken de natuurorganisaties samen met waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies of gemeenten en ook andere belanghebbenden zoals boeren en drinkwaterbedrijven zijn betrokken. Vaak blijkt dat iedere geïnvesteerde euro meer oplevert, zowel in kwaliteit als in bespaarde kosten dan bij een louter technische oplossing.

LIFE IP Deltanatuur
Om de opgedane ervaringen uit te werken heeft de coalitie een doorstart gemaakt, met als motto ‘van pilot naar mainstream’. Doel is dat overheden en private partijen de klimaatbufferaanpak meenemen bij alle uitvoeringsprojecten. De coalitie werkt daarbij nauw samen met het Deltaprogramma van de rijksoverheid en het Europese LIFE IP-programma.

LIFE IP Deltanatuur heeft als doel een impuls te geven aan het ontwikkelen van waardevolle deltanatuur in Nederland. Activiteiten op het gebied van landbouw, visserij en de aanleg van dammen, dijken en polders, leiden tot veiligheid en economische welvaart. Ze verstoren echter ook de natuur. LIFE IP Deltanatuur zoekt naar manieren om het belang van natuur te koppelen aan deze activiteiten. Naar manieren om elkaars ambities te versterken in plaats van te verstoren.

Financiering
De financiering van de coalitie is van 2008 tot 2015 mogelijk gemaakt door stimuleringssubsidie van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu, de deelnemende partijen en de Nationale Postcode Loterij. De financiering van de uitvoering is per project verschillend. Door de integrale aanpak is de klimaatbufferaanpak (Building with nature) vaak meegenomen bij de plannen van Rijkswaterstaat, provincies of de waterschappen.

Dankzij de successen en de veelbelovende ervaring is in 2017 een doorstart gemaakt en is de coalitie uitgebreid met de Natuur- en Milieufederaties. Nu met financiële steun van het Europese programma LIFE IP (looptijd tot 2022) en het ministerie van LNV.