Publicaties en Artikelen

De volgende onderzoeksrapporten zijn op jaar ingedeeld. Bovenaan vindt u de meest recente documenten. 

Weer ruimte voor de rivier in Millingerwaard juli 2022 - Staatsbosbeheer

Visie klimaatbestendige veenlandschappen juni 2022 - Partners CNK

Visie klimaatbestendige veenlandschappen juni 2022 - Partners CNK (samenvatting)

Quick Scan kansen voor Blue Carbon in de Eems-Dollardregio 2021 - partijen in Life IP Deltanatuur

Natuurinrichting en waterberging Joostendam 2020 - Staatsbosbeheer

‘Broeikasgasemissie in het Fochtelooerveen 2020 - Natuurmonumenten

Nederland inrichten met het principe van natuurlijke klimaatbuffers 2019 - WENR

Plan Ruimte voor Levende Rivieren 2019 - Zes natuur- en milieuorganisaties

Defining Natural Climate Buffers 2019 - Eurosite Life IP

Blue Carbon in Nederlandse kwelders 2018 - Bureau Waardenburg

Quick scan knelpunten in bestuurlijke en wettelijke afspraken natuur in de grote wateren 2017 - WUR

Dubbel denken in de Delta 2016 - Erasmus Universiteit

De natuur als partner bij klimaatadaptatie 2014 - Planbureau voor de Leefomgeving

Besparingspotentieel ‘Bouwen met natuur’ 2014 - Sterk Consulting

Water en Natuur: Een mooi koppel! 2014 - Alterra 

Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer 2012-2014 - Partners CNK

Mogelijkheden om geld te besparen door de inzet van natuur 2013 - Bureau Stroming 

Wat wil de rivier zelf eigenlijk? 2013 - Universiteit Utrecht, Deltares

Monitoring door Building with Nature en Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers: een vergelijking 2012 - IMARES Wageningen UR

Tussen raportage 2010-2012 - Kennis en Kansen Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers

Klimaatadaptatie in het landelijk gebied 2010 - Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat

Natuurlijke klimaatbuffers voor een klimaatbestendiger Nederland 2007 - Coalitie Natuurlijk Klimaatbuffers

Natuurlijke klimaatbuffers Adaptatie aan klimaatverandering 2006 - Bureau Stroming