Klimaatbuffers

Koolstof-Sink

Beschrijving
Dit is een natuurlijke klimaatbuffer in het kwadraat! Het draagt bij aan klimaatadaptatie (water vasthouden en kustbescherming) én aan klimaatmitigatie, door CO2-uitstoot tegen te gaan en koolstof op te slaan. Dat wordt bereikt door veenherstel en uitbreiding van zoutmoerassen, schelpdierbanken, zeegrasvelden en kwelders.

Werking
In organische stof wordt veel kooldioxide (CO2)  opgeslagen. Door verdroging vindt versnelde afbraak plaats waardoor CO2 vrijkomt. Door vernatting wordt dit proces gestopt. Nog beter is actieve onttrekking van CO2 uit de atmosfeer. Dit vindt plaats door verdergaande moeras- en hoogveenontwikkeling. Ook in kwelders wordt in koolstofrijk slib en door plantengroei CO2 vastgelegd. Het tegengaan van de erosie van kustgebieden door de stijgende zeespiegel door kwelderherstel en biobouwers, zorgt dus ook voor uitstootreductie en koolstofvastlegging.
 

Voorbeelden:

  • Koolstofopslag in organische stof
  • Tegengaan afbraak veen
  • Veenweiden-vernatting
  • Veenherstel en –ontwikkeling
  • Tegengaan bodemdaling

Voorbeelden van projecten met deze klimaatbuffer

  • Fochteloerveen en randzone
  • Ilperveld / Omhoog met het veen
  • Peazumerlannen

Alle projecten

  • In uitvoering
  • Gereed

Soorten klimaatbuffers

Biobouwers

Lees meer >

Koolstof-Sink

Lees meer >

Groene airco

Lees meer >

Natuurlijke spons

Lees meer >

Levende kust

Lees meer >

Groenblauwe Ruimte

Lees meer >