Projecten

Beekdal van de Reest fase 1

In het najaar van 1998 dreigde Meppel na zware regenval te overstromen. In deze Drentse stad komen meerdere beken samen. Door het extreem natte weer konden de beken het vele water nauwelijks aan. Om te voorkomen dat dit weer zou gebeuren heeft waterschap Drents Overijsselse Delta onderzocht of het mogelijk was water langer vast te houden in het beekdal van de Reest. Dit leidde tot het project ‘Water-Op-Maat’. In dit plan is de tijdelijke berging van 1,2 miljoen m³ water beschreven. Het ging daarbij om twee doelen, namelijk het Reestdal natter maken - daarmee de natuur van de vochtige hooilanden herstellen - maar ook in extreem natte periodes het water op meerdere plekken in midden- en bovenloop kunnen vasthouden. Zo zijn in dit project waterveiligheid en natuurherstel gerealiseerd.

Herstel
Om verdroging van natuurgebieden tegen te gaan moest het waterpeil van de beek omhoog. Drempels in de middenloop van de beek zijn hersteld, er is een nieuwe drempel aangelegd, delen van de beek zijn verondiept. Ook sloten en greppels zijn minder diep gemaakt en rondom het beekdal is landbouwgebied omgezet naar natuurgebied (heide). Dankzij dit project is de waterhuishouding in de middenloop van de Reest grotendeels hersteld, maar in de boven- en benedenloop moet er nog veel gebeuren om de biodiversiteit in het natuurgebied te herstellen. Vooral in tijden van droogte is het belangrijk dat in het hele stroomgebied water beschikbaar is. Dit geeft bovendien extra mogelijkheden voor recreatie in dit oude beekdallandschap.

Hoogwaterdeuren
Op twee plekken zijn knijpconstructies aangelegd in de vorm van hoogwaterdeuren. Deze deuren kunnen door het waterschap bij hoog water gesloten worden om in een extreem natte periode water vast te houden in het beekdal. Zo blijven de afvoerpieken ter hoogte van Meppel beperkt.

De betrokken partijen waren de provincies Overijssel en Drenthe, Waterschap Drents, Overijsselse Delta, de gemeenten Staphorst, Hardenberg, De Wolden en Meppel, Landschap, Overijssel, Het Drentse Landschap en Prolander.

Maatregelen

  • Aanleg drempels in de beek
  • Plaatselijk verondiepen van greppels
  • Herinrichting landbouwgebied naar heide
  • Aanleg hoogwaterdeuren

Effecten

  • tijdelijke berging van 1,2 miljoen m³ water
  • verbetering waterhuishouding natuurgebieden (hoger grondwaterpeil, meer kwel in maaiveld)
  • natuurherstel Reestdal
  • vergroten recreatieve mogelijkheden
  • beperken piekafvoer en wateroverlast naar Meppel
  • beperken schade bij langdurige droogte

Overige informatie: