Actueel

Nieuws

Quick Scan kansen voor Blue Carbon in de Eems-Dollardregio

28 oktober 2021

Managementsamenvatting

‘Blue Carbon’ is de term die gebruikt wordt voor het vastleggen van CO2 in kust- en zeegebieden. Blue Carbon is expliciet in het klimaatakkoord genoemd als een mogelijke maatregel om de koolstofvoorraad te beschermen en te vergroten door vastlegging. Maar in gebiedsprojecten in het Nederlandse kustgebied wordt nog zelden ingespeeld op Blue Carbon doelstellingen. In de Eems-Dollardregio lopen veel initiatieven die mogelijk kansen bieden voor Blue Carbon, door extra vastlegging van koolstof.

Arcadis heeft in opdracht van de samenwerkende partijen in Life IP Deltanatuur[1] een quick scan uitgevoerd naar de potentiële geschiktheid van voorgenomen en lopende gebiedsprojecten in de Eems-Dollardregio. In totaal zijn 43 projecten geïdentificeerd, waarvan 26 projecten in Nederland, 10 in Duitsland en 7 grensoverschrijdende projecten. In samenwerking met de projectgroep en op basis van enkele aanvullende criteria zijn uit deze lijst 14 projecten gekozen om de relevantie van Blue Carbon te verkennen.

De scan bevat per project de volgende onderdelen:

  1. een inschatting van de bijdrage aan de reductie van broeikasgassen,
  2. een beoordeling van de mate waarin de reducties extra zijn (additioneel) ten opzichte van bestaand beleid,
  3. het signaleren van relevante kennishiaten in relatie tot Blue Carbon,
  4. de combineerbaarheid van Blue Carbon met vigerende natuurdoelen en/of veiligheidscertificaten,
  5. de mogelijkheden voor het verkrijgen van koolstofcertificaten.

Na de scan op relevantie zijn de 14 projecten gerangschikt en is per project een inschatting van de Blue Carbon potentie gegeven.

Van de 14 projecten lijken er in ieder geval 6 interessant om de ontwikkeling of opschaling mede in kader van de blue carbon doelstellingen verder te verkennen. Het betreft de projecten Kleirijperij, Marconi, Polder Breebaart, Groote polder, Dubbele dijk en Uithuizerkwelder.

Deze quick scan biedt de kans om voor projecten in de Eems-Dollardregio synergiën te vinden tussen CO2-reductiedoelstellingen, klimaatadaptatie, waterveiligheid en natuurontwikkeling. Onder bepaalde voorwaarden is het dan ook mogelijk om voor de extra CO2-vastlegging koolstofcertificaten aan te vragen bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt, die op de vrijwillige markt verkocht kunnen worden aan geïnteresseerde partijen, zoals bedrijven in de Eems-Dollardregio. Afhankelijk van de interesse en de bereidheid tot medewerking kan met de betrokken partijen een van de projecten worden voorbereid voor deelname aan deze koolstofcertificering. Samen met die partijen wil LIFE IP Deltanatuur komende maanden zo’n pilotproject verder uitwerken.

[1] Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, Stichting Nationale Koolstofmarkt, Rijkswaterstaat, Wageningen Marine Research en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Quick Scan kansen voor Blue Carbon in de Eems-Dollardregio