Actueel

Nieuws

Natte veenbodem draagt bij aan beter klimaat en is nu geld waard

3 juli 2020

Sinds deze week zijn natte veenweidegebieden geld waard. Dankzij vernatting van de veengebieden zijn er gecertificeerde CO2 certificaten beschikbaar voor burgers en bedrijven die vrijwillig hun CO2 -uitstoot willen compenseren. De eerste certificaten komen beschikbaar dankzij een Valuta voor Veen-project in Friesland: door het waterpeil in veengebieden te verhogen is er minder bodemdaling en daarmee minder CO2-uitstoot. Boeren en grondeigenaren die het waterpeil op hun land verhogen krijgen daarvoor financiële compensatie door de verkoop van gecertificeerde CO2-certificaten.

 

Grondwaterstand

In de meeste veenweidegebieden is de grondwaterstand laag om de gebieden geschikt te houden voor agrarische activiteiten. Als veengrond aan de buitenlucht blootstaat verbrandt het langzaam (oxidatie). In het veen ligt veel koolstof opgeslagen. Elke dag dat het veen in contact komt met de lucht komt er koolstof in de vorm van CO2 in de atmosfeer terecht. Los van de broeikasgassen zijn er andere negatieve gevolgen van het verdwijnen van het veen zoals verzakkende wegen en huizen en het verdrogen van natuurgebieden.

 

Valuta voor veen

Omdat een hoger waterpeil in het veenweidegebied gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van betrokken agrariërs is de compensatie middels de CO2-certificaten bedacht: Valuta voor veen. Naast de klimaatwinst biedt een hoger waterpeil ook meer kansen voor natuur en waterbuffering bij droogte, vaak gaat dit ook samen met betere mogelijkheden voor waterberging bij wateroverlast.

Valuta voor veen kan ook door natuurorganisaties worden toegepast bij de ontwikkeling of behoud van bedreigde veengebieden. Uitgangspunt voor certificering is dat maatregelen aanvullend zijn op andere afspraken.

 

Certificaten voor particulieren en bedrijven

De certificaten zijn bedoeld voor de ‘vrijwillige markt’. Dit aanbod is voor burgers en bedrijven die niet verplicht zijn om hun uitstoot te compenseren, maar wel willen doen. Door de aanschaf van certificaten doen ze op vrijwillige basis een schepje bovenop het reguliere klimaatbeleid. De Stichting Nationale Koolstofmarkt borgt de kwaliteit van gecertificeerde emissiereductie en voorkomt dat certificaten dubbel worden verkocht. De methode 'Valuta voor Veen' is het eerste goedgekeurde project. Onderzocht wordt of ook van andere projecten CO2-certificaten kunnen worden uitgegeven zoals bij kwelderprojecten.

 

Landelijk uitrol

De methodiek Valuta voor veen wordt de komende jaren landelijk uitgerold. Voor half 2021 moeten er tien projecten bekend zijn, verdeeld over de vijf provincies waar veengrond ligt in Nederland. Dit gebeurt in samenwerking met agrariërs, maar ook met natuurorganisaties, zoals in het project Amsterdam Wetlands in Noord-Holland. Binnenkort starten de Natuur en Milieufederaties met een onlineplatform waarop de CO2-certificaten kunnen worden aangeboden en verkocht.

Het eerste project van Valuta voor veen is onderdeel van het Friese veenweideprogramma en is uitgevoerd door de Noardlike Fryske Wâlden, It lege Midden, Projecten LTO Noord en de Friese Milieu Federatie (FMF).

 

Meer informatie:

Foto: Marcel van Kammen.

Natte veenbodem draagt bij aan beter klimaat en is nu geld waard