Actueel

Nieuws

Quick scan waterbesparing door natuurlijke veenvernatting

5 juni 2020

In opdracht van WNF en Natuurmonumenten hebben HydroLogic en Bureau Stroming een quick scan Natuurlijke Veenvernatting uitgevoerd.

Het doel van deze studie was het effect van een natuurlijk peilbeheer in veengebieden te onderzoeken op de grondwaterstand en de watervraag en deze te vergelijken met de huidige situatie en peil gestuurde drainage.Hier zit de visie van natuurlijke klimaatbuffers helemaal in verweven.

Maatschappelijke vraagstukken als tegengaan bodemdaling, CO2 opslag, besparen van zoetwater, stikstofreductie komen in veengebieden samen en vragen om een andere inrichting. Vooralsnog merken we dat overheden en waterbeheerders voornamelijk inzetten op onderwaterdrainage, wat als voordeel heeft (voor de overheden) dat er geen transitie in gebruik hoeft plaats te vinden.