Actueel

Nieuws

Natuurlijke oplossingen het nieuwe normaal?

9 oktober 2019

Deltacommissaris Peter Glas heeft op Prinsjesdag het Deltaprogramma 2020 ‘Doorwerken aan de delta; nuchter, alert en voorbereid’ aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen. Hierin staan plannen om Nederland voor te bereiden op een veranderend klimaat. De coalitie natuurlijke klimaatbuffers juicht de boodschap om klimaatadaptief en waterrobuust bouwen toe. Wat ons betreft helpen natuurlijke oplossingen in het streven van de Deltacommisaris en worden klimaatbuffers nieuwe normaal!  

Nederland zal rekening moeten houden met de effecten van klimaatverandering op de economie, de gezondheid, de natuur en de veiligheid. Het gaat daarbij zowel om toenemende wateroverlast, watertekorten en zeespiegelstijging als om hittegolven. Natuurlijke klimaatbuffers kunnen een grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Bijvoorbeeld door verbreding van rivieren om meer de ruimte geven voor overstroming, beken te herstellen in hun natuurlijke loop of het ophogen van kwelders. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en vervullen een rol bij het vasthouden en opvangen van water, het voorkomen van watertekorten, het temperen van hitte en het verminderen van kooldioxide in de atmosfeer. Zo bieden ze voordelen en oplossingen voor hedendaagse uitdagingen én verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland.

Natuurlijke veerkracht
Twee opeenvolgende zeer droge zomers stellen ons land flink op de proef. Watertekorten door lage oppervlakte- en grondwaterstanden zijn funest voor natuur én landbouw. Beken, vennen en venen vallen droog, bossen zijn verzwakt en bijzondere soorten, zoals zeldzame kikkers, salamanders en libellen, dreigen te verdwijnen. Deze problemen komen bovenop bestaande structurele problemen in natuur, zoals verdroging en stikstofoverdosis. Maatregelen zijn nodig voor een klimaatbestendige waterhuishouding en natuur. Natuurlijke klimaatbuffers kunnen hier een bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door inrichting van multifunctionele bufferzones rond natte natuurgebieden. Dit draagt bij aan een veerkrachtiger watersysteem dat beter is opgewassen tegen veranderingen in het klimaat.

Kortom, het nieuwe Deltaplan richt zich op het klimaatbestendig en waterrobuust maken van Nederland. De partners van Natuurlijke klimaatbuffers stellen dat dit een vanzelfsprekend onderdeel moet zijn van ruimtelijke (her)ontwikkeling. Nederland staat voor allerlei urgente uitdagingen, klimaatverandering, stikstofoverschot, de transitie naar een natuurinclusieve landbouw. Wij zien met name kansen in de slimme combinaties die hier gemaakt kunnen worden. Een integrale werkwijze waarin natuurlijke oplossingen als standaard worden meegenomen voor de urgente uitdagingen waar Nederlandse overheden voor staan.

Juist bij die herontwikkeling is de integrale werkwijze die klimaatbuffers kenmerkt van belang. Investeren in waterveiligheid kan ook een positief effect hebben op recreatie, natuurontwikkeling en vastlegging van CO2. Binnen het Deltaprogramma zou het mogelijk moeten zijn om deze integrale werkwijze in praktijk te brengen. De coalitie stelt voor om een landelijke ontwerp bureau nature based solutions voor klimaatverandering op te richten. Met de oproep aan de Deltacommissaris: Benut natuurlijke processen en ontwikkel faciliteiten om de integrale werkwijze die nodig is voor slimme combinaties daadkrachtig van de grond te brengen.

Natuurlijke oplossingen het nieuwe normaal?