Actueel

Nieuws

Workshop Kansen voor Natuurlijke Klimaatbuffers

9 april 2019

Donderdag 25 april 2019
13.30 - 16.30 uur
Staatsbosbeheer, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Doel van de workshop
Centraal staat de vraag: hoe zorgen we ervoor dat het succesvolle concept van de natuurlijke klimaatbuffers mainstream wordt? Een klimaatbuffer kan vele doelen tegelijkertijd dienen en biedt dus aanknopingspunten voor vele organisaties. Hoe motiveren we hen om aan te haken of om zelf initiatief te nemen?
In deze workshop delen wij onze conclusies en eerste aanbevelingen. Met uw inbreng willen wij de aanbevelingen aanvullen, aanscherpen en prioriteren. Waar liggen er kansen voor natuurlijke klimaatbuffers?

CNK en natuurlijke klimaatbuffers
Sinds 2008 werken de partners van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) aan de realisatie van natuurlijke klimaatbufferprojecten. Het gaat om meer dan veertig initiatieven, verspreid over heel Nederland. Diverse evaluaties van o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving laten zien dat het concept ‘natuurlijke klimaatbuffer’ een groot potentieel heeft voor bredere toepassing in verschillende beleidsdomeinen in het landelijk en stedelijk gebied.

CNK formuleert in haar meest recente visie: “In 2022 zijn klimaatbuffers vanzelfsprekend geworden. De transitie naar natuurlijke oplossingen die bijdragen aan klimaatbestendigheid en biodiversiteit is daarmee een grote stap verder en onze leerervaringen zijn gedeeld met anderen.”

In de coalitie zitten ARK Natuurontwikkeling, LandschappenNL, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds.

Wat zijn natuurlijke klimaatbuffers?
Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen.
Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en vervullen een rol bij het
vasthouden en opvangen van water, het voorkomen van watertekorten, het temperen
van hitte en het verminderen van kooldioxide in de atmosfeer. Zo verbeteren ze de
leefbaarheid van Nederland.

Over de evaluatie
Wageningen Environmental Research en Communicatiebureau de Lynx zijn bezig om de opgedane ervaringen met natuurlijke klimaatbuffers en inzicht over het rendement van het concept op een rij te zetten. De evaluatie is niet een afronding van iets, maar bedoeld om een advies te formuleren dat de CNK helpt om klimaatbuffers een vanzelfsprekend concept te maken, ook bij de maatschappelijke partners van CNK die actief zijn in het waterbeheer, ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling.

Meer informatie over klimaatbuffers
Meer weten over natuurijke klimaatbuffers? Kijk op www.klimaatbuffers.nl

Programma
13.30 Welkom en introductie
13.45 Waar liggen kansen voor natuurlijke klimaatbuffers?
Wij presenteren u onze conclusies. Via een deskstudy, interviews met stakeholders, interviews met projectleiders van klimaatbuffers en een enquête onder projectleiders van klimaatbuffers zijn waardevolle, nieuwe inzichten opgehaald.

Wij schetsen onze aanbevelingen: welke typen natuurlijke klimaatbuffers zijn met name kansrijk? Met wie is samenwerking interessant? Bij welke beleidsprogramma’s kan worden aangehaakt? Welke argumentaties van de CNK worden door de omgeving onderschreven en welke niet? Hoe zou het proces van mainstreamen eruit moeten zien?

14.15 Opmerkingen en discussie
Wij horen graag uw reacties op de gepresenteerde inzichten en aanbevelingen.

14.45 Pauze
15.00 Groepsdiscussies
In kleine groepen nemen we de aanbevelingen verder onder de loep: welke aanbevelingen hebben uw voorkeur en waarom? Welke rollen kan de CNK innemen en waar ligt er een rol voor anderen? Samen scherpen we de conclusies aan hoe we natuurlijke klimaatbuffers mainstream kunnen maken.

16.00 Terugkoppeling groepsdiscussies
16.20 Plenaire afsluiting en vervolg
16.30 Einde

Meer over deze workshop lees je hier.

Organisatie:
WUR Wageningen Environmental Research: Jeroen Veraart Marjolein Sterk en Judith Klostermann Communicatiebureau de Lynx: Rob Janmaat en Eva Oosterwegel