Actueel

Nieuws

Programmabijeenkomst “LIFE IP Deltanatuur op koers!"

22 maart 2019

16 april nadert met rasse schreden en achter de schermen wordt hard gewerkt aan de inspirerende Programmabijeenkomst “LIFE IP Deltanatuur op koers!”. Hét moment om met verschillende partijen je ideeën, plannen, ervaringen en contacten te delen op het gebied van de ontwikkeling van waardevolle deltanatuur in en rond de grote wateren van Nederland. Het belooft een interessante dag te worden met een ochtendprogramma speciaal gericht op de actiehouders en partners. En in de middag een mini-symposium met verschillende actuele thema’s, bedoeld voor een breder publiek. Inmiddels zijn ook de inhoud en de sprekers van het Natuurcollege en de parallelle thema-sessies bekend. Meld je nu aan voor het mini-symposium! Of zend deze uitnodiging door naar collega’s.
     

AANMELDEN   

Als je je al hebt aangemeld voor de hele dag, hoeft dat niet nogmaals

Programma

12.30–13.30 uur

 

Lunch & Inloop

13.30–14.30 uur

 

Inspiratie! & Natuurcollege
Donné Slangen - Directeur Natuur, Ministerie LNV
Roel Posthoorn
- Projectdirecteur Natuurmonumenten
Danielle de Nie - Directeur Wij.land

14.30–16.00 uur

 

Parallelle sessies over verschillende LIFE IP Deltanatuur thema’s:

 • Getij Grevelingen: doorbraak in denken?
 • Vismigratie: overkomen van barrières
 • Waterveiligheid en natuur: droge voeten in een dynamisch ecologisch systeem, kan dat?
 • Joy of the commons: leren van het Programma Rijke Wadden
 • Gebiedsagenda’s: hét instrument om naar een integrale aanpak te komen?
 • Beleef de Community of Practice Noordzee 2030
 • Deltaplan Biodiversiteitsherstel: hoe pakken we dat samen aan?

16.00–17.00 uur

 

Borrel & Netwerken

 
Locatie
LEF Future Center van Rijkswaterstaat (gebouw Westraven)
Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Kom iets eerder voor je bezoekerspas en neem je legitimatiebewijs mee.

Natuurcollege
In 2019 organiseren we samen met partner EMS een reeks natuurcolleges. In deze natuurcolleges behandelen verschillende wetenschappers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en NGO’s een onderwerp uit het LIFE IP Deltanatuurprogramma. Laat je op de Programmabijeenkomst inspireren tijdens het 1e Natuurcollege met de volgende sprekers:

 • Roel Posthoorn - Projectdirecteur Natuurmonumenten
  Roel ontwikkelde een aantal natuurontwikkelingsprojecten in Nederland, waaronder natuurgebied Tiengemeenten en de Markerwadden. Hij deelt in het Natuurcollege graag zijn ervaringen. Daarbij gaat hij met name in op het belang van samenwerking met de brede range aan doelgroepen en stakeholders. Roel studeerde milieukunde aan de Universiteit van Utrecht en bos- en natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein.  
 • Danielle de Nie - Directeur Wij.land
  De jonge organisatie Wij.land werkt samen met agrariërs, natuurbeschermers en ondernemers aan een landschap waar natuur en landbouw in balans zijn. In het Natuurcollege gaat Danielle in op de kritische succesfactoren van de samenwerkingen die Wij.land initieert. Wij.land is de uitvoerende organisatie van Commonland. Danielle studeerde fysische geografie aan de Universiteit van Amsterdam. In het Natuurcollege zal zij met name ingaan op de manier waarop je samenwerking tot stand brengt, ze pakt daarmee een bredere insteek dan de landbouw.

      
Parallelle thema-sessies

 • Getij Grevelingen: doorbraak in denken?
  Christine Lammerts, Staatsbosbeheer - Programmamanager Zuidwestelijke Delta

  Met de komst van beperkt getij ontstaat er een forse spanning op de bestaande (Natura 2000) natuurdoelen in de Grevelingen. Een technisch en financieel haalbare mitigatie en compensatie lijkt verder weg dan ooit. Biedt een ‘Natuurwinstplan Grevelingen’ met daarin een meer dynamische en flexibelere benadering van Natura 2000 in de Grote Wateren een oplossing? Of is het zelfs wenselijk om een overkoepelend “Natuurwinstplan Grote Wateren” te ontwikkelen wat de behouds- en ontwikkelopgave op de schaal van Nederland tussen alle Grote Wateren verbindt? Kan een dergelijk plan een formeel-juridische status krijgen? En hoe verhoudt dit zich tot de lopende actualisatie van de doelen- en aanwijzingssystematiek en de daaruit volgende generatie beheerplannen Natura 2000 in de Grote Wateren? Wordt Getij Grevelingen hiermee niet alleen een doorbraak in de dam, maar vooral een doorbraak in het denken?!
 • Vismigratie: overkomen van barrières
  Arjan Berkhuysen, Directeur World Fish Migration Foundation

  Bij een veerkrachtig en robuust ecologisch systeem in de Grote Wateren hoort een gezonde vispopulatie. Voor een gezonde vispopulatie is het van belang om leefgebieden optimaal bereikbaar te maken en te houden. Hoe zorg je voor connectiviteit? Onder water voor de vissen en boven water voor de stakeholders die erbij betrokken zijn? Hoe maak je Nederland vismigratie-proof?     
 • Waterveiligheid en natuur: droge voeten in een dynamisch ecologisch systeem, kan dat?
  Ate Wijnstra, Waterschap Noorderzijlvest - Projectmanager Hoogwaterbeschermingsprogramma
  Bart Specken, Waternet - Coördinator duurzaamheid
  Siep Groen, Sr. Beleidsadviseur, Ministerie van LNV - DG Natuur, Visserij en Landelijk gebied

  Een kwart van Nederland ligt onder zeespiegelniveau en meer dan de helft van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Met de klimaatveranderingen komt de waterveiligheid naar verwachting nog meer onder druk. Wat betekent dit voor de natuur in onze Grote Wateren? En hoe kan een natuurlijke omgeving ook bijdragen aan waterveiligheid? Van grote vraagstukken naar samenwerken aan concrete oplossingen.
 • Joy of the commons: leren van het Programma Rijke Wadden (PRW)
  Michiel Firet, Staatsbosbeheer - Programmamanager Wadden
  Bram Streefland, Ministerie LNV - Coördinerend beleidsmedewerker Wadden

  PRW werkt aan natuurverbetering en transities naar een duurzaam (economisch) gebruik van het Waddengebied. Duurzame havens, rijke dijken, te veel slib, visserij in transitie, leefruimte voor vogels, vissen en andere soorten: het is een complex samenspel uit evenwicht. In 2018 is het programma geëvalueerd (‘Koorddansen bij wind’). De naam symboliseert de uitdaging waarvoor PRW staat. Wat heeft het programma geleerd. Wat leert ons dat voor de andere Grote Wateren? Welke ervaringen heb jij die voor het Waddengebied een inspiratie kunnen zijn?
 • Gebiedsagenda’s: hét instrument om naar een integrale aanpak te komen?
  Pieter den Besten, Ministerie I
  enW - Programmaleider IJsselmeeragenda
  Voor verschillende Grote Wateren worden gebiedsagenda’s opgesteld, om vanuit een integrale visie tussen overheden en stakeholders te kunnen afstemmen rond toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Vanuit de natuuropgave bezien gaat het om zowel kansen als bedreigingen! Bij de gebiedsagenda´s staat de governance centraal. Voor definitieve besluitvorming voor specifieke projecten kan al veel worden gedaan aan draagvlak in het gebied. Hoe werkt dat nou zo’n gebiedsagenda? Hoe krijg je je eigen plannen in zo’n agenda? Wie werken er aan? Pieter den Besten (Ministerie van IenW) heeft de afgelopen jaren met vele regionale partners gewerkt aan de Agenda IJsselmeergebied 2050. Deze is op 17 mei 2018 door ruim 60 organisaties ondertekend. Op een interactieve wijze legt hij uit hoe dit proces is verlopen én hij gaat met je in gesprek over hoe een gebiedsagenda voor jouw plan zou kunnen werken!
 • Beleef de Community of Practice Noordzee 2030
  Nathalie Scheidegger en Hans Hillebrand, Ministerie LNV - Projectleiders Innovatie en kennisontwikkeling Noordzeestrategie 2030

  Eén van de grootste uitdagingen in de Noordzee is het duurzaam combineren van functies als energieproductie, visserij en natuur. Het strategische ontwikkelingsproces Noordzee 2030 bereidt nieuw beleid voor dat richting geeft aan ingrijpende ontwikkelingen op de Noordzee. Nu en in de komende decennia. In dit licht is in 2018 de Community of Practice Noordzee 2030 opgericht (190 stakeholders waaronder overheden, ondernemers, NGO’s en wetenschappers). Dit heeft al geleid tot een aantal succesvolle stappen. Wat is de werkwijze van de CoP Noordzee 2030? En hoe kun je hieraan deelnemen? Kan deze werkwijze benut worden voor andere thema’s? Beleef tijdens deze sessie zelf hoe het is om aan een Community of Practice deel te nemen!    
 • Deltaplan Biodiversiteitsherstel: hoe pakken we dat samen aan?
  Natasja Oerlemans, WNF - Hoofd Voedsel & Landbouw

  Eind 2018 presenteerde een brede maatschappelijke beweging (kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank) een deltaplan biodiversiteitherstel. Het is een droombeeld voor 2030 en een aanpak van hoe de trend van biodiversiteitsherstel omgebogen kan worden naar herstel. Dit plan is door vele partijen omarmd. Hoe slaan wij de handen ineen voor biodiversiteitsherstel in de Grote Wateren?    


Meld je aan voor 3 april!
Stuur deze uitnodiging vooral ook door naar collega’s binnen je organisatie en andere geïnteresseerden binnen je netwerk. Aan de Programmabijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Wil je je na aanmelding toch afmelden? Doe dit dan voor 5 april.

Meer informatie
Vind je op de LIFE IP Deltanatuur-website. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail LifeIpDeltanatuur@rvo.nl