Actueel

Nieuws

'Zeespiegelstijging wordt vanaf 2030 merkbaar op het wad'

27 september 2018

De Waddenacademie en het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben een aantal experts gevraagd om een overzicht te geven van de wetenschappelijke kennis ten aanzien van de verwachte zeespiegelstijging, de bodemdaling en de sedimentatie van zand en slib in de Waddenzee. Doel van de studie is het schetsen van een objectief beeld voor alle partijen in en om de Nederlandse Waddenzee die betrokken zijn bij deze vraagstukken. Bij een weinig voortvarend mondiaal broeikasgasbeleid zullen delen van de westelijke Waddenzee de zeespiegelstijging mogelijk vanaf 2030 niet meer kunnen bijhouden, stellen de wetenschappers. Dit leidt tot een toenemend verlies aan intergetijdegebied en bijbehorende natuurwaarden.

Speciale aandacht in de studie wordt gegeven aan het samenstellen van de best mogelijke toekomstprojecties voor de 21e eeuw, met als hoofdvraag wanneer de combinatie van zeespiegelstijging en bodemdaling sneller kan gaan dan de sedimentatie in de Waddenzee. Als dat gebeurt, komen droogvallende platen steeds dieper te liggen zodat de Waddenzee als het ware gaat verdrinken. Dat zou de huidige natuurwaarden aantasten. De belangrijkste conclusies van de studie zijn:

  • Vooralsnog stijgt de zeespiegel minder hard dan de wadbodem, dit blijkt uit metingen. Gemiddeld wordt de Waddenzee steeds ondieper en het areaal aan wadplaten wordt groter. Dit is de voortzetting van een ontwikkeling die zich al bijna 100 jaar voordoet, mede veroorzaakt als reactie op inpolderingen en grote afsluitingen uit het verleden.

  • Uit de metingen in de Waddenzee blijkt nog geen versnelling van de zeespiegelstijging. Verwacht wordt echter dat de effecten van klimaatverandering en daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging in de toekomst zullen gaan toenemen. Het tijdpad en de mate waarin is nog onzeker en hangt onder andere af van het verminderen van de CO2 emissies en de daarmee samenhangende opwarming.

  • Bij een weinig voortvarend mondiaal broeikasgasbeleid zullen delen van de westelijke Waddenzee de zeespiegelstijging mogelijk vanaf 2030 niet meer kunnen bijhouden. Dit leidt tot een toenemend verlies aan intergetijdegebied en bijbehorende natuurwaarden.

  • In alle klimaatscenario’s blijkt de zeespiegelstijging door klimaatverandering gemiddeld genomen een veelvoud van de verwachte bodemdaling door delfstoffenwinning en de bodemdaling door natuurlijke processen.

De zeespiegelstijgingsscenario’s in de studie zijn vergelijkbaar met de huidige deltascenario’s die het Deltaprogramma hanteert. In de beschouwde scenario’s is nog geen rekening gehouden met mogelijke het versneld smelten van landijs op Antarctica, want de onzekerheden hierover zijn vooralsnog groot. Op Prinsjesdag 2018 heeft het Deltaprogramma een studie uitgebracht waarin deze mogelijke versnelling wel is meegenomen. Hieruit volgt dat vanaf 2050 de kans bestaat op een snellere verdrinking van delen van de Nederlandse Waddenzee dan hierboven weergegeven, ook bij naleving van de internationale klimaatafspraken van Parijs.

Zie voor meer informatie het rapport Ontwikkelingen van de Nederlandse Waddenzee bekkens tot 2100: De invloed van versnelde zeespiegelstijging en van bodemdaling op de sedimentbalans.
bron: Waddenacademie, 21/09/18

Daarnaast is er ook een rapport uitgekomen over biogeomorfologische controle van "flat-wetland systems" Kijkend naar ontwikkeling van verleden, heden en toekomst. De snelste omzet ooit. Bekijk het rapport hier.