Projecten

Waterdunen Breskens

Waterdunen is een natuur- en recreatiegebied langs de Westerschelde, op de grens van land en zee. Het laat zien hoe we op een toekomstbestendige manier kunnen omgaan met klimaatverandering, de mensen achter de dijken veilig laten wonen, werken en leven en tegelijk ook ruimte maken voor unieke zoet-zoute natuur. Daarnaast biedt Waterdunen veel mogelijkheden voor dag- en verblijfsrecreatie.

Bij Waterdunen is de kust landinwaarts versterkt met een brede duinenrij. Daarachter is grond afgegraven. Via een speciaal ontworpen getijdenduiker komt twee keer per etmaal zeewater binnen, waardoor in de kreken een niveau verschil van ongeveer 1,10 m ontstaat. Zo ontstaat een afwisselend landschap met schorren en slikken, waar eb en vloed de natuurontwikkeling bepalen.

Verbrede kustzone
Meestal vormt de zeedijk een harde scheiding tussen de landbouwgronden en de zee. Volgens veel experts is een bufferzone in de vorm van bijvoorbeeld inlagen een betere manier om de kust veilig te maken. Deze zone moet zo'n 300 à 400 meter breed zijn en kan het zeewater opvangen dat in extreme weersomstandigheden over de buitendijk slaat.

Waterdunen is zo’n zachte overgang. Het is geen inlaag, maar heeft een vergelijkbare functie. Het is een verbrede kustzone, met kreken, zilte waterpartijen en eilandjes, waar het zeewater gecontroleerd binnengelaten wordt via de getijdenduiker.

Kustlaboratorium
Zilte bodems zullen steeds meer voorkomen in Europese kustgebieden. Een deel van Waterdunen van zo’n 30 ha is daarom ingericht als Kustlaboratorium. Het Zeeuwse Landschap wil hier samen met ondernemers onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van binnendijkse zilte duurzame aquacultuur. Bij zilte aquacultuur gaat het bijvoorbeeld om de kweek van vis en schelpdieren en de teelt van zilte groenten als lamsoor en zeekraal. Uitgangspunt is dat bij de ontwikkeling natuur, economische activiteiten, recreatie en kustveiligheid samengaan en ook nog een aantrekkelijk landschap opleveren. Het Kustlaboratorium kan worden aangelegd dankzij het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.

Partners
Aan Waterdunen werken vijf partijen samen: provincie Zeeland, gemeente Sluis, waterschap Scheldestromen, Molecaten en Het Zeeuwse Landschap.


Marcel Klootwijk, Het Zeeuwse Landschap

Overige informatie: