Projecten

Oude Willem/Vledder Aa

Sinds eind jaren negentig is gewerkt aan herstel van het beekdalsysteem van de Vledder Aa. De beek ontspringt midden in Nationaal Park Drents-Friese Wold. Nadat eerst de middenloop van de Vledder Aa is hersteld is ook de bovenloop van de Vledder Aa aangepakt.

De 450 ha grote landbouwenclave Oude Willem is heringericht als natuurgebied. Daarbij is ingezet op het herstel van de natuurlijke waterhuishouding en een geleidelijke landschappelijke overgang tussen het bos op de hogere gronden en de lagere open delen in Oude Willem. Het watersysteem van het Drents-Friese Wold wordt hierdoor natuurlijker en meer klimaatbestendig. De neerslag die hier valt blijft langer in het gebied. Bij extreme regenval voorkomt of vermindert dit wateroverlast voor bewoners en bedrijven in stroomafwaarts gelegen gebieden.

Door aanleg van struinpaden kunnen ook de recreanten genieten van deze nieuwe natuur. Onderzocht wordt of het gebied ook nieuwe perspectieven biedt voor locale ondernemers op het gebied van recreatie en natuurbeheer.

De Vledder Aa heeft de oude loop teruggekregen. Sloten en een gekanaliseerde beek, de Tipgrup zijn dichtgegooid. Een nieuwe slenk voert het water geleidelijk naar de Vledder Aa. In natte periodes kan het water hierdoor langer in het gebied worden gehouden. Landbouwgronden zijn afgegraven. Alleen al is er tijdens het project Rijkmanshoeve bij Doldersum zo’n 120.000 m3 grond vergraven over een oppervlakte van 65 hectare! Vennen zijn weer opengemaakt.

Partners
Partners in dit project zijn: de provincies Drenthe en Fryslan, waterschap Drents Overijselse Delta, Wetterskip Fryslan, de gemeenten Westerveld en Ooststellingwerf, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Een groot deel van de kosten zijn gefinancierd door de LIFE subsidie van de Europese Unie. 

Overige informatie: