Projecten

Maascorridor Venlo

Venlo had in het verleden regelmatig last van hoogwater. De Maasvallei kende tot 1995 geen dijken. Het rivierbed werd voordien begrensd door de natuurlijke terrasranden. Na ernstige wateroverlast in 1995 zijn noodkades (later aangewezen als dijken) aangelegd om in waterveiligheid te voorzien, maar deze voldoen niet meer aan de huidige – en toekomstige -eisen. Provincie, waterschap en gemeenten hebben een lange termijn toekomstbeeld ontwikkeld: ‘Leven met de Maas’.

Meer Maas Meer Venlo
De visie houdt rekening met de natuurlijke dynamiek van de rivier en versterken van ruimtelijke kwaliteit. Dit plan is in 2015-2016 nader verkend in het Koploperproject Maas-Venlo en Meer Maas Venlo. Zonder rivierverruiming moeten de rivierdijken bij Venlo met meer dan een meter worden verhoogd. Als de Maas benedenstrooms meer ruimte krijgt kan dat worden beperkt. Dat is mogelijk om bij Venlo-Velden het rivierbed te behouden, de dijk te verleggen en een hoogwatergeul aan te leggen. Bij deze dijkverlegging in combinatie met rivierverruiming zijn er veel meekoppelkansen, zoals versterken van het stedelijk uitloopgebied en versterken van het economische knooppunt Venlo. Bovendien kan er een aantrekkelijk landschap ontstaan met meer kansen voor natuur en recreatie. De belangrijkste partners in het project waren de gemeente Venlo, waterschap Limburg, Het Limburgs Landschap, provincie Limburg.

Kansen voor de toekomst
Het project ligt stil sinds de gemeente Venlo in 2018 om financiële redenen gestopt is met de projectcoördinatie. Toch liggen er nog volop kansen in het Maasdal. Zo is in 2012 op de westoever van de Maas ter hoogte van Venlo een hoogwatergeul Raayweiden aangelegd. Daar ontstaat nu een natuurlijk rivierlandschap met natte en droge delen en natuurlijke oevers. Het natuurgebied Rivierpark Baarlo-Blerick is onderdeel van de Maascorridor.

Meer informatie: