Projecten

Friese IJsselmeerkust

De komende jaren gaat het waterpeil in het IJsselmeer omhoog en het wordt flexibel, om zo de zoetwatervoorraad te vergroten. Deze peilverhoging heeft negatieve effecten voor de natuur. Voor de optimale berging staat het nieuwe waterpeil ’s winters laag en ’s zomers hoog. Dat is tegengesteld met het natuurlijk peil, want daarbij is juist in de zomer het peil lager. Dat heeft grote gevolgen voor de broedvogels en de vissen. Bovendien dreigen lager gelegen natuurgebieden en stranden te verdwijnen door erosie.

Koppelkansen
Het Rijk en verschillende Friese partijen investeren samen bijna 17 miljoen euro om de Friese IJsselmeerkust te versterken. Daarbij wordt gekeken naar ‘koppelkansen’, dat zijn mogelijkheden om herstelwerkzaamheden te combineren met verbeteringen op het gebied van recreatie, natuur, cultuurhistorie en visserij. Daarnaast is het geld bedoeld om de kust nog aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het aanleggen en verbeteren van natuurgebieden, nieuwe fietsroutes, herstellen van stranden.

Herstel Warkumerwaard
Inwoners en ondernemers uit de regio hebben meegedacht bij de ontwikkeling van deze plannen. Zo wordt bij Workum natuurgebied de Warkumerwaard hersteld en uitgebreid. Op het strand komen betere plekken voor zwemmers en (kite)surfers en er komt een strekdam om de vaargeul beter toegankelijk te maken. De andere projecten zijn bij Hindeloopen, Gaasterland, Laaxum en Lemmer.

Onder de naam Versterken Friese IJsselmeerkust werken het rijk, provincie Fryslân, gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea samen om de Friese IJsselmeerkust mooier en sterker te maken.

Meer informatie: