Projecten

Dubbele Dijk Dollard

Vanwege klimaatverandering, bodemdaling en aardbevingen heeft Waterschap Noorderzijlvest tussen 2017 -2019  zo’n 12 km zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl verbeterd. Binnen dit dijkverbeteringsproject is langs een deeltraject als pilot het concept Dubbele Dijk in uitvoering gebracht.  Beide dijken dragen bij aan de waterveiligheid. Daarnaast is de combinatie van twee dijken ook van waarde voor natuur, landbouw en recreatie. In het stuk land tussen de dijken is namelijk plaats voor natuurontwikkeling, zilte teelten en slibinvang.

Met de Dubbele Dijk worden de kenmerkende natuurlijke overgangen langs dit deel van het estuarium verbeterd, passend bij de natuurlijke dynamiek van de Eems-Dollard. De doelstelling is uitgewerkt in het deelprogramma Vitale Kust EemsDollard (onderdeel van het meerjarig adaptief programma Eems-Dollard). Bij de huidige kustlijn van de Eems-Dollard is er een abrupte grens tussen de zee en het achterland. Zoet en zout zijn van elkaar gescheiden en er is nauwelijks directe interactie tussen land en water. Bij de Dubbele Dijk is achter de primaire kering een tweede dijk aangelegd. Er wordt momenteel verkend of er in de zone tussen de twee dijken zout water uit de Eems in- en uit kan stromen via een getijdenduiker. Hierdoor zou een nieuw getijdengebied van circa 50 ha, met twee compartimenten ontstaan. Het zuidelijk gedeelte komt onder invloed van het getij. Hier wordt ook overtollig slib uit de Eems-Dollard ingevangen. Uit het bezonken slib kan mogelijk klei gemaakt worden die gebruikt wordt bij dijkonderhoud. Het heldere water uit dit deel stroomt naar het tweede compartiment, waar het gebruikt wordt bij de zilte landbouw en aquacultuur.
In de periode 2018-2020 is de Dubbele dijk als proefproject aangelegd. Na onderzoek en monitoring daarna mogelijke ontwikkeling elders langs de Eems-Dollard.  Partners: Provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest, gemeente Delfzijl, gemeente Eemsmond, Rijksoverheid, Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten
 
Maatregelen

 • Achter de primaire kering is een tweede dijk aangelegd. Deze is gemaakt van klei uit het gebied tussen de twee dijken. 
 • De aanleg van een getijdenduiker voor toegang zeewater.
 • De inrichting van het gebied tussen de twee dijken.
 • Buitendijks in combinatie met het uitvoering van het concept Rijke Dijk aanleg palenbos voor mosselen, broedplaatsen voor scholeksters en getijdepoelen.

Effecten 

 • Waterveiligheid met kansen voor natuur, recreatie en economie
 • Geleidelijke zoet-brak-zout overgangen tussen land en water, vergroten biodiversiteit
 • Meer natuur op 15 ha laagdynamisch getijdengebied: kweldervorming, pionierbegroeiing en nieuw leefgebied voor onderwaterfauna en vogels (broed- en hoogwatervluchtplaatsen).
 • Schoon water: 15 ha bezinkgebied,10.500 ton droog slib wordt aan het water onttrokken 
 • Versterken economie: 35 ha aquacultuur (kokkelteelt) en zilte landbouw
 • Tegengaan verzilting achterland
 • Recreatie en natuurbeleving

 

Meer informatie