Projecten

Zuidwest Ameland feugelpolle

De feugelpôlle op Ameland is een kwelder aan de zuidwestkust van Ameland. Het is een hoogwatervluchtplaats voor duizenden vogels en een broedgebied voor meeuwen, sterns en visdieven. Sinds het einde van de 20ste en begin van de 21ste eeuw is de kwelder door erosie vanuit zee kleiner geworden. In 2012 startte een experiment die natuurlijke aanwas van de kwelder stimuleert. Doel van het project was dat levende schelpdieren worden ingezet om sediment voor de afkalvende kwelder te leveren. Deze experimentele aanpak kan als voorbeeld dienen binnen het waddengebied en andere delen van de Nederlandse kust.

Proces
Dit project is een uitvoeringsproject (pilot) van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. In juni 2012 ging het experiment Klimaatbuffer Zuidwest Ameland officieel van start. Acht partijen zetten hun schouders onder het waddenprogramma Zuidwest Ameland en tekenden daarvoor een overeenkomst. Staatsbosbeheer beheert de Feugelpôlle en werkte in dit project samen met Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân.   

Effecten

  • Versterking van de waterkering
  • Versterking van de natuurwaarden van het Waddengebied
  • Bevordering van de recreatie
  • Samengaan van klimaatmaatregelen, natuur en toerisme

Maatregelen
Met kleischelpen en rijshouten dammen is de natuurlijke kweldervorming begeleid. De kleischelpen zijn tegen de kwelderrand aangebracht en over een lengte van een kilometer heeft Staatsbosbeheer rijshouten dammen geplaatst. Ook is substraat geplaatst waarop jonge mosseltjes zich kunnen vestigen. Het project wordt tot 2022 gemonitord.

Partners
Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, Gemeente Ameland, Programma Rijke Waddenzee, Waddenvereniging, Vogelwacht Hollum-Ballum

Meer informatie: