Projecten

Wooldse Veen

Het Wooldse Veen is een hoogveengebied ten zuidoosten van Winterswijk. Het vormt samen met het Burlo-Vardingholter Venn aan de andere kant van de Duitse grens een waardevol hoogveen met veenputten en veendijken.

Het Wooldse Veen kampt met verdroging. Om dit prachtige gebied ook voor de toekomst veilig te stellen worden meerdere maatregelen genomen. In 2012 is een groot herstelproject uitgevoerd. Natuurmonumenten en het Kreis Borken, eigenaar van het Burlo-Vardingholter Venn, hebben hiervoor samen het natuurherstelplan gemaakt, met als doel het water langer in het gebied vast te houden. Er zijn poelen gegraven, sloten gedempt en bomen gekapt. Daarna zijn veendijkjes verlengd en damwanden geplaatst. Om de kwetsbare natuur tijdens het werk zo veel mogelijk te ontzien zijn de materialen voor de damwanden voor een groot deel per helikopter het gebied ingebracht. Bij de maatregelen is ook aan de recreanten gedacht: er is een vlonderpad aangelegd en een uitkijkplateau gemaakt, zodat bezoekers van de natte natuur kunnen genieten.

Maar er moest nog meer gebeuren. Om de bijzondere natuur in deze gebieden te behouden zijn extra maatregelen nodig uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze maatregelen moeten de effecten van stikstof op de natuur verminderen. De belangrijkste maatregel is erop gericht om het grondwater langer in het veen vast te houden door drainage te voorkomen. Dat kan door dempen en verondiepen van sloten. Het water wordt dan minder snel afgevoerd en houdt het veen nat.

Als het veengebied natter is, wordt de verdere afbraak van veen voorkomen. Daardoor is de uitstoot van CO2 (broeikasgas) minder. Sterker nog: levend hoogveen kan CO2 uit de atmosfeer vastleggen. Ook werkt het hoogveen als een natuurlijke spons die ervoor zorgt dat er gedurende het hele jaar voldoende zoetwater voorradig is.

Partners 
Natuurmonumenten, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, gemeente Winterswijk, Kreis Borken, particuliere eigenaren.

Meer informatie: