Projecten

Waterberging en flexpeil Âlde Feanen

Met bijna 2500 hectare is het gebied één van de grootste moerasgebieden in West-Europa. Het is een afwisselend landschap met veel water, rietlanden en een grote diversiteit aan dieren en planten. Eromheen ligt landelijk gebied met grasland, met daarin enkele kleinere gebieden met natte natuur, meestal beheerd als weidevogelgebied of moerasgebied. Naast natuur heeft de Alde Feanen ook een functie als vaarverbinding en een nieuwe functie als waterberging.

Hoger dan de omringende landbouw
Vroeger lag de Alde Feanen lager dan de omliggende gebieden. Door inpoldering en ontwatering van omliggende gebieden ligt de Alde Feanen nu hoger dan de omringende landbouwpercelen. Hierdoor is de aanvoer van grondwater grotendeels vervallen en wordt het gebied alleen nog gevoed door het boezemwater, dat ’s zomers wordt ingelaten uit het IJsselmeer. Voor de natuur is de kwaliteit hiervan onvoldoende. In de Friese boezem is jaarrond hetzelfde waterpeil. Dat betekent minder dynamiek in de natuurgebieden. Daarnaast veroorzaken extreem natte weersomstandigheden overlast aan landbouwgronden en bebouwd gebied.

Zomerpeil, natuurlijk lager
In 2014 is een watergebiedsplan vastgesteld. Dit plan gaat over een groot deel van de Friese boezem, ruim 15.000 ha. In het plan zijn duurzame oplossingen beschreven, ook met het oog op de klimaatverandering. Naast de realisatie van waterberging in zomerpolders wordt het peilbeheer voor natuur en landbouw geoptimaliseerd, bodemdaling in de veenweidegebieden vertraagd, komt er opvang van extreem natte en droge situaties en wordt de waterkwaliteit verbeterd. In het natuurgebied komt het zomerpeil weer op een natuurlijk, lagere peil.

In 2019 is de derde uitvoeringsmodule vastgesteld. Er komt 135 ha natuur bij en wordt 450 ha natuur opgeknapt.

Maatregelen:

  • Optimaliseren peilbeheer: bouw gemaal, nieuw stelsel van sloten en vaarten, verhogen polderdijken
  • Aanleg wandel- en fietspaden, aanleg vaarwegen, kanovoorzieningen, zwemstrand, vissteiger
  • Realisatie waterberging in zomerpolders

Effecten:

  • Waterberging
  • Meer kansen weidevogels
  • Verbeteren waterkwaliteit in natuurgebied
  • Herstel dynamiek in zomerpolders: terugzetten successie
  • Sponswerking veen verbeterd.

Partners
Partners bij deze projecten zijn o.a. het Rijk, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de gemeenten, landbouworganisaties, It Fryske Gea.

Meer informatie: