Projecten

Vreugderijkerwaard

Ruimte voor de rivier Zwolle
De Vreugderijkerwaard ligt langs de IJssel bij Zwolle. Bij hoogwater bestond er bij Zwolle overstromingsgevaar. Het water kwam dan bij noordwesten wind van twee kanten: van de IJssel en vanaf het IJsselmeer. De rivier had daarom meer ruimte nodig om Zwolle en het achterland veilig te houden. Maatregelen om de waterveiligheid bij Zwolle te vergroten zijn onder andere het vergraven van uiterwaarden en  een dijkverlegging bij Westenholte.

Er is bij de Vreugderijkerwaard een nieuwe dijk van 2200 meter aangelegd. Blikvanger hier is de ranke overstroombare brug die toegang geeft tot het natuurgebied en de twee woningen. Bijzonder zijn ook de dijkwoningen die hier gebouwd zijn zodat de bewoners in het gebied kunnen blijven wonen, zoals bijvoorbeeld de Vreugdehoeve. Deze werden eerst gebouwd, waarna de nieuwe dijk er tegenaan is gelegd. 
Ter hoogte van Westenholte wordt door de ingreep 14 centimeter waterstandsdaling bereikt in tijden van extreem hoog water. Deze waterstandsdaling werkt stroomopwaarts door, tot aan Deventer. Daarnaast zijn er nu meer mogelijkheden voor recreatie in het gebied en krijgt natuurontwikkeling een impuls. 

Voor de natuur zijn ook extra maatregelen uitgevoerd. In het noorden van de Vreugderijkerwaard ligt een bijna 10 ha groot rietmoeras rondom de waterkolk IJsselstein. Het gebied was langzaam opgeslibd en dichtgegroeid. Om te voorkomen dat het op lange termijn verder dichtgroeit met bomen en struiken zijn oude watergangen in het gebied weer open gemaakt De oevers van deze watergangen hebben een glooiend talud gekregen waarop nieuw riet kan groeien. Hiermee is een optimaal broedgebied gemaakt voor het porseleinhoen dat houdt van natte laagtes en moerassen. Ook andere vogels zoals de rietzanger en snor zullen hiervan profiteren.
 

Meer informatie