Projecten

Vlijmen Den Bosch

De klimaatbuffer Vlijmen Den Bosch maakt integraal onderdeel uit van het plan voor Hoogwaterbescherming Den Bosch. Het gebied waar de klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch betrekking op heeft ligt tussen de bebouwde kom van Vlijmen (=gemeente Heusden), Vught en ’s-Hertogenbosch, aan weerszijden van de A59

Binnen de Hoogwaterbescherming Den Bosch plannen bestaan meerdere klimaatbuffer projecten. Zie ook ‘Blues in the Marshes’ klimaatbuffer. Rondom Den Bosch, Heusden en Vlijmen was dringend extra ruimte nodig voor waterberging. Bij Piekafvoeren van de Aa en Dommel en hoogwater in de Maas, dreigen diversie wijken onder water te lopen. De doelstelling van deze klimaatbuffer is te komen tot een combinatie van hoogwaterberging met inzet van begrazing, een ecologische verbinding van de ‘Moerputten’ (zuidelijk) en ‘Sompen en Zooislagen’(noordelijk) en mogelijkheden voor recreatief gebruik.

Maatregelen

Er is een cultuurhistorisch slotenpatroon aangelegd in de Biessertpolder, gebaseerd op het slagenlandschap van weleer. Hierdoor is een natte verbinding gecreëerd en wordt gebiedseigen (kwel)water en regen langer vast gehouden in het gebied. Er is een duiker en een overlaat/drempel in de Biessertloop gerealiseerd. Daarnaast is 600 meter aan recreatieve paden, voetgangersbrug, landmark en infopaneel gerealiseerd. De landmark bestaat uit de loop van de Maas uitgebeeld in een muur, opgebouwd uit oude Maaskeien, deze dient tevens als veekering. Er is een poel aangelegd en er is een koppeling gemaakt van de visvijver naar de Biessertpolder door het plaatsen van een duiker, waardoor overschot aan water via het projectgebied kan worden afgewaterd. Het peil is tevens opgezet.

Effecten

In tijden van hoogwater kan waterberging plaatsvinden in het betreffende gebied. Verwacht wordt dat dit eens per 75 – 100 jaar voorkomt. De ecologische verbindingszone versterkt natuur en uitwisseling langs gebieden. Verdroging wordt tegengegaan door het langer vasthouden van water. De natuurwaarde zijn verhoogd door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en poelen, het verhogen van de natuurlijke dynamiek, de inzet van grote grazers en het verbeteren van de waterkwaliteit. De recreatieve mogelijkheden zijn verbeterd en het cultuurhistorisch landschap is versterkt.

Partners

Gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Vught, gemeente Heusden, Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant en Natuurmonumenten, ZLTO.


Landmark klimaatbuffer Vlijmen Den Bosch

Meer info