Projecten

Vlijmen Den Bosch

De klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch maakt integraal onderdeel uit van het plan voor Hoogwaterbescherming Den Bosch. Het gebied van de klimaatbuffer ligt tussen de bebouwde kom van Vlijmen (=gemeente Heusden), Vught en ’s-Hertogenbosch, aan weerszijden van de A59.
Binnen de Hoogwaterbescherming Den Bosch zijn er meerdere klimaatbufferprojecten. Zie ook ‘Blues in the Marshes’ klimaatbuffer https://www.klimaatbuffers.nl/projecten/Blues-in-the-marshes .  Rondom Den Bosch, Heusden en Vlijmen was dringend extra ruimte nodig voor waterberging. Bij piekafvoeren van de Aa en Dommel en hoogwater in de Maas, dreigen diverse wijken onder water te lopen. De doelstelling van de klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch is een combinatie van hoogwaterberging met inzet van begrazing, een ecologische verbinding van de ‘Moerputten’ (zuidelijk) en ‘Sompen en Zooislagen’(noordelijk) en mogelijkheden voor recreatief gebruik.

Maatregelen
Er is een cultuurhistorisch slotenpatroon aangelegd in de Biessertpolder, gebaseerd op het slagenlandschap van vroeger. Hierdoor is een natte verbinding gecreëerd en wordt gebiedseigen (kwel)water en regenwater langer vastgehouden in het gebied. Er zijn een duiker en een drempel in de Biessertloop gerealiseerd. Daarnaast zijn er recreatieve paden, een voetgangersbrug, een landmark en een infopaneel gerealiseerd. De landmark bestaat uit een muur waarop de loop van de Maas is uitgebeeld. De muur is opgebouwd uit oude Maaskeien, en dient ook als veekering. Er is een poel aangelegd en er is een koppeling gemaakt van de visvijver naar de Biessertpolder, waardoor overschot aan water via het projectgebied kan worden afgewaterd. Ook is het peil opgezet.

Effecten
In tijden van hoogwater kan waterberging plaatsvinden in dit gebied. Verwacht wordt dat dit eens per 75 – 100 jaar voorkomt. De ecologische verbindingszone versterkt natuur en uitwisseling langs gebieden. Verdroging wordt tegengegaan door het water langer vast te houden. De natuurwaarden zijn verhoogd door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en poelen, het verhogen van de natuurlijke dynamiek, de inzet van grote grazers en het verbeteren van de waterkwaliteit. De recreatieve mogelijkheden zijn verbeterd en het cultuurhistorisch landschap is versterkt.

Partners
Gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Vught, gemeente Heusden, Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant en Natuurmonumenten, ZLTO.

 


Landmark klimaatbuffer Vlijmen Den Bosch

Meer info