Projecten

Vierde Bergboezem Breda

De vierde bergboezem Breda ligt achter het Haagse Beemdenbos en de rivier de Mark in Breda. Het gebied maakt deel uit van de groene hoofdstructuur en bestaat uit de gebieden Hooijdonk, Werft, Lange Bunders, Slankwijk, de Molenpolder en Buitendijks Slangwijk. Het project beslaat 276 hectare. In dit gebied is een combinatie van waterberging, natuur en recreatie gerealiseerd. In 2010 is de waterbergingsfunctie is gerealiseerd om het stadscentrum van Breda van overstromingen te vrijwaren. Een mooi voorbeeld van een groenblauwe klimaatbuffer. Van oorsprong bestonden de gronden langs het stroomgebied uit wetlands. Doordat de Mark werd gekanaliseerd is deze functie verloren gegaan. Met deze vierde boezem is de overstroomfunctie herstelt en is een waterrijk overloopgebied ontstaan met kruiden- en faunarijk graslanden, vochtige hooilanden, moeras- en natte schraallanden. Deze zijn zeer geschikt voor ganzen en andere vogelsoorten. Samen met het Haagse Beemdenbos is zo een nieuw, afwisselend natuurgebied ontstaan. De nieuwe hoge grondwaterstanden maken het mogelijk dat op termijn een broekbos kan ontstaan. Daarnaast zijn recreatievoorzieningen aangelegd, zodat ook de recreant profiteert van deze nieuwe natuur.

Maatregelen

Om het gebied is een kade aangelegd, waardoor een nieuw waterbassin met een nevengeul is ontstaan. In het deelgebied Molenpolder en Buitendijks Slangwijk is een nevengeul langs de Mark aangelegd. Aan deze nevengeul liggen de inlaatwerken voor de waterberging. De huidige cultuurgebieden zijn ingericht als moeras en moerasbos.
In de deelgebieden Werft en Hooijdonk is gestreefd naar de ontwikkeling van natte bloemrijke graslanden, waarbij het voormalige verkavelingspatroon zijn hersteld door het ontgraven van gedempte sloten.
In het deelgebied Lange Bunders en Slangwijk, liggen nat bloemrijk grasland of schraalland, gebonden aan de hier optredende kwel.

Effecten

Door de inrichting van de Vierde Bergboezem wordt het beschermingsniveau verhoogd naar eens in de 100 jaar, in plaats van de bestaande bescherming van 50 jaar. Er is een prachtig nieuw, nat en afwisselend natuurgebied ontstaan. Door aanleg van recreatieve voorzieningen, kunnen recreanten genieten van dit nieuwe natuurgebied.

Partners

Het project Vierde Bergboezem is onderdeel van het reconstructieplan De Baronie. Betrokken waren: het waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, gemeente Breda en Staatsbosbeheer.

Meer info