Projecten

Vernatting Koningslaagte Hunze/Reitdiep

De rivier de Hunze liep tot in de middeleeuwen van Drenthe tot de Lauwerszee. Het is de bedoeling om een deel hiervan opnieuw in te richten, waarbij ook ruimte voor waterberging ontstaat. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en wordt de ecologie versterkt. Ook komen er mogelijkheden voor sport, spel en wandelen. Hoe de omgeving ingericht wordt, wordt bepaald in nauwe samenspraak met bewoners en gebruikers van de omgeving. Tegelijkertijd wordt de ontstaansgeschiedenis van de Hunze en het gebied eromheen onder de aandacht gebracht.

Stad aan de Hunze
In het project ‘Groningen: Stad aan de Hunze’ zorgt het herstellen van de Hunze in de stad Groningen voor een verbinding tussen het Zuidlaardermeer en het Reitdiep. Met een integrale aanpak worden allerlei klimaatadaptieve maatregelen samengebracht. De oude beek brengt natuur terug in de stad en zorgt voor waterberging bij hevige buien. Hierdoor wordt overstromingsschade voorkomen. De natuurwaarde is groot: er komt een brede groenblauwe verbinding dwars door de stad. De bomen langs de beek en het stromende water zorgen voor verkoeling, ze werken als een groene airco. Voor de bewoners betekent de beek een aantrekkelijker leefomgeving en meer recreatieve waarde. En voor bedrijventerreinen betekent het -naast verkoeling- een aantrekkelijke voortuin. Medewerkers gebruiken het graag als wandelgebied in de lunchpauze.

Partners
Gemeente Groningen, provincie Groningen, waterschappen Noorderzijlvesten Hunze en Aa, Groninger Landschap

Maatregelen

  • verhogen waterpeil door het regenwater in het najaar tot in het late voorjaar vast te houden met stuwen en dammen
  • Verbinden stedelijk groen
  • Waterbergingsgebieden inrichten
  • Creëren stromend water
  • Toegankelijkheid verbeteren: fiets- en wandelpaden en bankjes

Effecten:

  • verbinden natuur, water, woongenot, recreatie, infrastructuur, cultuurhistorie, vestigingsklimaat en educatie
  • de ontstaansgeschiedenis beter zichtbaar
  • verbeteren waterveiligheid, waterkwaliteit, biodiversiteit
  • verhogen natuurwaarde en recreatieve waarde

Overige Informatie: