Projecten

Schokland Zuid

Het voormalige eiland Schokland ligt in het agrarische gebied van de Noordoostpolder en wordt samen met een groot deel van de omliggende gronden (circa 500 hectare) als natuurgebied beheerd door Stichting Flevo-landschap. Het eiland staat vanaf 1995 op de UNESCO Werelderfgoedlijst onder andere vanwege de aanwezige archeologische waarden. Archeologen hebben in het gebied op en rond Schokland sporen gevonden van jagers, verzamelaars en vroege boeren daterend tot 10.000 jaar geleden.

Schokland Zuid
Ten zuiden van Schokland worden de archeologische resten nu bedreigd door onder andere daling van de bodem en agrarische activiteiten. Deze archeologische waarden liggen hier tegen de flank van een rivierduin welke in de grond verborgen ligt. Om deze specifieke waarden te beschermen gaat ten zuiden van Schokland ruim 200 ha nieuwe natuur ontwikkeld worden.

De Nieuwe Natuur bij Schokland is onderdeel van een groter integraal gebiedsproces dat getrokken wordt door de gemeente Noordoostpolder en dat gericht is op het behoud en het bekendmaken van het Werelderfgoed. Het nieuwe plan zorgt dan ook voor extra mogelijkheden voor recreatie.

Grondwaterpeil omhoog en kansen voor natuur
Om de archeologische waarden te beschermen is het onder andere nodig om plaatselijk het grondwaterpeil omhoog te brengen. Onder water blijven de resten namelijk langer bewaard. De nattere gronden vormen uitstekende omstandigheden voor het ontwikkelen van weidevogel­graslanden en leveren een prachtig aanvullend natuurgebied op met uitstekende kansen voor grutto’s, kieviten en andere weidevogels. Ook voor diverse soorten insecten en amfibieën zijn ze geschikt. Nu al huisvest het gebied een grote populatie rugstreeppadden binnen Flevoland.

Nieuwe bereikbare natuur
Momenteel wordt het inrichtingsplan voor dit gebied opgesteld en wordt onderzocht op welke manier het gebied bereikbaar wordt gemaakt. Een voorbeeld is of het rivierduin zichtbaar wordt gemaakt evenals ten oosten van Schokland een deel van de terpen en dijken uit de middeleeuwen weer zichtbaar zijn in de vorm van dijkjes waarover bezoekers kunnen wandelen. Daarnaast zullen uiteraard vanuit diverse vogelkijkpunten de vogels te spotten zijn.

Initiatiefnemers van het plan zijn: Stichting Flevo-landschap en gemeente Noordoostpolder.

Andere partners (onder andere bij de financiering): Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, ministerie van OCW, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksvastgoedbedrijf en LTO Noord.

Meer informatie: