Projecten

Regge

De Regge in Overijssel is weer een echte rivier. Met grote lussen stroomt hij weer door het landschap van Goor tot Ommen, waar hij uitmondt in de Vecht. De Regge is een typische regenwaterrivier. Tientallen jaren is gewerkt aan het herstel van de natuurlijke loop van de rivier in het oorspronkelijke winterbed. Daardoor komt er weer een betere balans tussen waterberging en waterafvoer. Het watersysteem van de rivier krijgt weer meer ruimte door hermeandering en verwijderen van de kades, zodat grote delen van het oorspronkelijke rivierdal in natte perioden kunnen overstromen, het water langer vasthouden en er benedenstrooms minder wateroverlast is.

Als kralen aan een snoer zijn steeds opnieuw deelprojecten in overleg met alle betrokkenen voorbereid en uitgevoerd. Aanliggende percelen zijn ingericht voor rivierbegeleidende natuur en tijdelijke waterberging. De Regge zorgt nu voor waterveiligheid, voorkomt wateroverlast en vormt ook een zoetwaterbuffer in droge periodes.

De plannen zijn gunstig voor landbouw, natuur en recreatie. Er is nu meer water beschikbaar voor landbouw en natuur waardoor droogteschade en verdroging van natuurgebieden afnemen. Door een betere verkaveling is er ook een duidelijke structuurverbetering voor landbouwbedrijven. Daarnaast zijn de recreatieve mogelijkheden uitgebreid (wandelen, fietsen, kano├źn).

Komend jaar gaan Natuurmonumenten en het waterschap nog aan de slag de verbetering van de waterhuishouding van de Eerderhooilanden.

Partners
Waterschap Vechtstromen, Rijkswaterstaat, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Provincie Overijssel, gemeenten, boeren en particulieren.
 

Overige informatie: