Projecten

Punt van Voorne

De kust van Voorne is rond 2002 door Rijkswaterstaat aangeduid als één van de zwakke schakels in de Nederlandse kustverdediging. Voornes Duin en het aangrenzende kustwater, de Voordelta, zijn daarnaast ook een belangrijk natuurgebied en strikt beschermd. Sinds het afsluiten van het Brielse Gat (1952) en nog meer na afsluiten van het Haringvliet (1970) vindt in de buitendelta van deze voormalige zeegaten een enorm zandtransport plaats. De voormalige diepere stroomgeulen hebben een zogenoemde zandhonger. Deze honger wordt deels gestild met zand dat bij storm van de kust afslaat. Hierdoor is een sterke terugloop van de duinen waarneembaar, op sommige plekken wel tot ruim 7 meter per jaar. Bovendien ontstond hierdoor een klifkust met op sommige plaatsen gevaarlijk steile wanden  tot wel 8 meter hoog.

Waterschap Hollandse Delta heeft daarom in 2009-2010 over een lengte van 4 km aan de zeezijde een brede duinenrij van 130 meter aangebracht (duinsuppletie) en het strand verhoogd (strandsuppletie). Voordeel van deze maatregel was dat de natuur gespaard werd en dat de strandrecreatie er geen hinder van had.

Aanvullend op de kustversterking zijn klimaatbuffergelden ingezet voor het herstel van dichtgegroeid duingebied. Bij een eerdere kustverdediging in 1987 is het duin van Voorne ter hoogte van de punt versterkt met slibrijk- en daardoor voedselrijk-zand. Hier had het habitattype Witte duinen moeten groeien. Echter, door deze verrijking ontwikkelde zich in zeer snel tempo een zeer dicht en hoog duindoornstruweel. Het voormalige klif én deze enorme pruik struweel verhinderde het op een natuurlijke wijze inwaaien van kalkrijk zand. Dit zand is nodig voor verjonging van het duin. In 2010 is daartoe over een oppervlakte van circa 15 ha de duindoornvegetatie verwijderd en de oude, verrijkte bovenlaag 50 cm afgegraven en weer aangevuld met 50 cm kwalitatief beter zand.

Door deze aanpak is aan de zeezijde van het duin weer een breder strand met flauwe helling ontstaan. Zand kan nu weer door de wind landinwaarts worden meegenomen. Deze dynamiek zorgt voor gebiedseigen natuur: een zichzelf verjongend landschap met stuifplekken en pioniervegetaties. Bovendien versterkt dit zand op natuurlijke wijze de kust van Voorne; de Klimaatbuffer!

Partners
O.a. Waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, gemeente Westvoorne, Natuurmonumenten en diverse andere georganiseerde belanghebbenden.

Meer informatie