Projecten

Oude Maasarm Ooijen-Wanssum

Een combinatie van waterberging en natuurontwikkeling is gerealiseerd met de aanleg van een ‘blauw lint’ van ondiepe plassen op Staatsbosbeheergronden in de zogeheten ‘groene rivier’. Deze klimaatbuffer is een onderdeel van het gebiedsplan Ooijen-Wanssum, waarbij een oude rivierarm van de Maas gereactiveerd wordt. De groene rivier is een voorziening voor het opvangen van hoog water in de Maas. De afsluiting van deze Maasarm (naar aanleiding van de overstromingen van 1993 en 1995) zorgde voor opstuwing van Maaswater in tijden van piekafvoeren in de flessenhals stroomopwaarts van Wanssum. Het was zaak deze opstuwing te verminderen. Het weer laten mee-stromen van de oude Maasarm en het vergroten van de bergingscapaciteit door middel van het blauwe lint hebben een positieve invloed op de gewenste veiligheidssituatie.

Maatregelen

Maatregelen om de Oude Maasarm weer te laten meestromen bestonden uit het weghalen van dijken, het uitdiepen of afgraven van hoge plekken en het opheffen van de flessenhals in Wanssum. Op gronden van Staatsbosbeheer werd een hoogwatergeul gegraven, zowel bij Ooijen als bij Wanssum. Tevens zijn er ondiepe plassen aangelegd. Zo ontstond een aangesloten langgerekt natuurgebied met bijzondere flora en fauna, dat opengesteld is voor recreatie. Al deze maatregelen creëren extra ruimte voor het Maaswater en zorgen ervoor dat de waterstanden omlaag gaan. Als de oude Maasarm straks bij hoogwater gaat meestromen, zal het natuurgebied vaker onder water staan. De verwachting is dat dit eens in de 10 jaar gebeurd.

Effecten

  • Minder negatieve effecten door overstromingen: hoogwaterpiekberging en waterstandsverlaging bij voormalige flessenhals
  • Aanzienlijk meer natte natuur
  • Tegengaan van verdroging
  • Aaneengesloten robuuster natuurgebied.
  • Uitbreiding recreatiemogelijkheden

Partners

Dit project was onderdeel van een gebiedsontwikkelingsproject van de provincie Limburg, het Waterschap en de betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat.


Foto: klimaatbuffer in de oude Maasarm

Meer info