Projecten

Marumerlage

Het gebied Marumerlage ligt boven het dorp Marum en onderdeel van het Nederlands Natuur Netwerk. Het Oude Diepje/Dwarsdiep stroomt dwars door het gebied heen. De waterkwaliteit van deze beek op veengrond was slecht. Er is gekozen om de beek te verleggen en opnieuw aan te leggen met een natuurlijker verloop. Door de aanleg van stuwen en vispassages kon het gebied natter worden en ontwikkelt het zich tot een prachtig moerasgebied. Het vult zich met kwel- en regenwater. In de winter staat het gebied onder water en in de zomer komt het voor een groot deel droog te liggen. In de winter is het een foerageer- en slaapplaats voor talloze ganzen geworden en in de zomer broeden er vele weidevogels. Zo is een prachtig moeras-natuurgebied ontstaan van zo’n 25 hectare.

Maatregelen

  • Opnieuw aanleggen van de beek
  • Plaatsen van stuwen en vispassages
  • Aanleg van wandelroute en uitkijkheuvel

Effecten

  • De waterkwaliteit is verbeterd
  • Kansen voor flora en fauna om zich te vestigen in nieuw natuurgebied
  • Natuurwaarden vergroot
  • Recreatieve beleving vergroot

Partners

Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, provincie Groningen, gemeente Marum

Meer info