Projecten

Krimpenerwaard

De Krimpenerwaard bestaat voor een groot deel uit veenweidegebied. Door de landbouwkundige ontwatering treedt krimp, inklinking en oxidatie van de veenbodem op. Daardoor daalt het maaiveld en komen er broeikasgassen vrij. Door klimaatverandering zal dit proces toenemen. In de Krimpenerwaard wordt gewerkt aan een programma waarbij landbouw, natuur en recreatie optimaal benutten van een hoger waterpeil. Doel is de waterkwaliteit verbeteren (KRW), natuurdoelstellingen behalen, en het behoud van agrarisch medegebruik. Daarnaast is het de ambitie van het Zuid-Hollands Landschap om ook bodemdaling én de uitstoot van broeikasgassen door het veen te verminderen. Dit is mogelijk door een optimaal waterpeil en geen bemesting meer toe te passen.

Veenweidenatuur
Gepland is dat er de komende jaren zo’n 2250 hectare nieuwe natuur in de Krimpenerwaard wordt ingericht. Daarvan is nu zo’n 500 ha gerealiseerd. Een groot deel daarvan is in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap. Het gebied is ingericht met natuur voor weidevogels, nat schraalland en vochtig bloemrijk grasland. In enkele deelgebieden zijn maatregelen genomen onder andere door het peilbeheer aan te passen. De oevers hebben een flauw talud gekregen en percelen zijn afgeplagd zodat waardoor er een gevarieerde kruidenrijke vegetatie kan ontstaan. Op andere plaatsen is gebaggerd, waardoor een rijke watervegetatie ontstaat en de waterkwaliteit kan verbeteren. De waterstaatkundige inrichting van de natuurgebieden zorgt ervoor dat onder extreme omstandigheden optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare bergingsruimte van deze gebieden. Het Zuid-Hollands Landschap verdiept zich momenteel in beheersmaatregelen die CO2 uitstoot en equivalenten hiervan door het veen verminderen.

Natte teelten
Om praktijkervaring op te doen met natte teelten wordt op twee landbouwbedrijven peilgestuurde onderwaterdrainage aangelegd. Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld begeleidt het onderzoek naar deze nieuwe vorm van landbouw in de Krimpenerwaard. Gekozen is voor de vier gewassen: lisdodde, wilg, riet en pijlkruid. Deze staan nu in een proefveld van 50 vierkante meter.

Gebiedsovereenkomst
De realisatie van de projecten in de Krimpenerwaard wordt gecoördineerd door de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard. De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de gemeente Krimpenerwaard, het hoogheemraadschap Schieland en de provincie Zuid-Holland. De stuurgroep werkt samen met onder andere de grondeigenaren, agrarisch ondernemers en het Zuid-Hollands Landschap.

Overige informatie: