Projecten

Koningsven-De Diepen

Na jarenlange voorbereidingen is Natuurmonumenten in samenwerking met Teunesen zand en grint BV in 2018 gestart met de werkzaamheden om de natuurwaarden in het Koningsven - De Diepen weer tot ontwikkeling te brengen. Het gebied ligt aan de voet van de Sint-Jansberg in Milsbeek en aan de voet van het aangrenzende Reichswald op Duits grondgebied. De komende jaren gaat het landschap hier veranderen. Het plan voorziet dat ruim 200 ha natuurgebied wordt aangelegd waarin bijzondere vegetatietypes zoals levend hoogveen en blauwgraslanden tot ontwikkeling kunnen komen.

Hoewel de aanleiding van het initiatief nieuwe natuur conform het natuurbeleid van de provincie Limburg is, voorziet het plan ook in diverse andere doelen zoals een bijdrage leveren aan de hoogwaterbeschermingsopgave in de Lob van Gennep, regionale delfstoffenvoorziening en herverkaveling en structuurversterking van de landbouw.

De combinatie van natuurontwikkeling met delfstoffenwinning maakt werk-met-werk maken mogelijk: de vrijkomende grond wordt in de directe omgeving verwerkt. De zandwinning draagt daarmee bij aan de hoogwaterbeschermingsopgave en maakt de natuurontwikkeling mogelijk.

Het natuurgebied draagt bij aan de bij aan de hoogwaterbescherming doordat het bergend vermogen van het winterbed van de rivier is toegenomen.  

Ook het waterschap streeft naar meer ruimte voor water in de beken in het gebied. Om te zorgen voor voldoende zoetwater in droge tijden worden aanpassingen gedaan. Dit levert voordeel op voor de boeren, omdat hun landen niet verdrogen, en voor de natuur, omdat de ecologische waarde van de beek zich goed kan ontwikkelen en er verbindingszones komen voor plant en dier.

Partners
Natuurmonumenten, Teunesen zand en grint BV, provincie Limburg, Waterschap Limburg
 

Overige informatie: