Projecten

Klimaatbuffers rondom Zuidlaardermeer

Het noordelijke grensgebied van Drenthe en Groningen heeft regelmatig te kampen van ernstige wateroverlast bij hevige regenval. Het water van de hoger gelegen gronden in Drenthe stroomt via de laaggelegen polders en kanalen naar Groningen. De lager gelegen gebieden krijgen dan in één keer de volle laag. De verwachting is dat er in de toekomst vaker zware buien zijn. Op verschillende manieren is gezocht naar oplossingen. Zo krijgen de beken in Drenthe meer ruimte om te meanderen en worden waterbergingsgebieden ingericht.

Waterberging, weide- en moerasvogels
Langs de beek de Hunze liggen enkele polders die afgelopen jaren zijn ingericht voor waterberging. Het gaat om Onnerpolder en Oostpolder, Westerbroeksemadepolder en de Kropswolderbuitenpolder. Samen zijn ze goed voor een tijdelijke waterberging van ruim 20 miljoen m3 water.

De gebieden zijn voor een groot deel ingericht als moeras. Tijdelijke waterberging zorgt regelmatig voor een ‘reset’ van het systeem: de natuurlijke successie wordt weer even teruggezet zodat het gebied niet vol bos groeit. Het is een nat en dynamisch gebied dat ideaal is voor water- en moerasvogels. De minder natte delen in de Onnerpolder zijn ingericht als weidevogelgebied en worden beheerd door lokale agrariërs. Mede door de verhoging van de natuurwaarde zijn de polders ook geliefde en veel bezochte natuurgebieden. De polders worden beheerd als natuurgebied en kunnen er mogelijk in de toekomst ook voor zorgen dat in droge periodes het water langer wordt vastgehouden.

Maatregelen:

  • aankoop gebieden en inrichting voor waterberging: aanleg dijken.
  • inrichting natuurgebied met hermeandering van de Hunze
  • aanleg nieuwe wandel- en fietspaden, vogelkijkhut

Effecten:

  • waterveiligheid
  • waterbuffer bij droogte
  • nieuwe natuurgebieden met veel biodiversiteit
  • verbeteren waterkwaliteit

Partners:
Waterschap Hunze en Aa’s, Groninger Landschap, provincie Groningen, lokale agrariërs.

Meer informatie: