Projecten

Hunzedal Torenveen-Bonnerklap

Hunzedal Torenveen-Bonnerklap
Sinds de jaren negentig is Het Drentse Landschap in het Hunzedal actief met natuurontwikkeling. De Hunze krijgt de oude meanders terug en mag weer buiten zijn oevers treden. Rond de beek ontstaan nieuwe vochtige tot natte natuurgebieden. Dit is een uitwerking van de Hunzevisie die Het Drentse Landschap in 1995 samen met Het Groninger Landschap en het Wereld Natuur Fonds ontwikkelde. Het 500 ha grote Torenveen-Bonnerklap is hier een onderdeel van. Het gebied is tussen 2010 en 2015 ingericht. Het gebied fungeert als een klimaatbuffer. Naast beekherstel en natuurontwikkeling is waterberging een belangrijke doelstelling. In natte periodes kan het verruimde beekdal veel water langer vasthouden.

Het project Torenveen-Bonnerklap verliep buitengewoon voorspoedig. De streek voelde zich nauw betrokken, omdat het project hen nieuwe kansen bood. Zo gingen de meeste landbouwers erop vooruit doordat zij bij uitruil vaak kwalitatief beter land terugkregen. Een aantal van hen blijft de komende tijd als pachters bij het gebied betrokken omdat hun vee de nieuwe natuurgebieden langs de Hunze begraast.

In project Torenveen-Bonnerklap werkte Het Drentse Landschap samen met provincie Drenthe, het ministerie van LNV, gemeente Aa en Hunze en waterschap Hunze en Aa’s.

Maatregelen

  • verwerven gronden; ook buiten het gebied als compensatie voor landbouwers
  • herstellen vroegere meanders
  • afgraven oude kades, aanleg nieuwe
  • waterpeilen landbouw en natuur scheiden; beide op optimaal niveau brengen
  • afdammen gekanaliseerde Hunze: de hoofdstroom volgt de nieuwe meanders. Als het wateraanbod erg groot wordt, kan het dal als overstromingsvlakte fungeren.
  • graven van slenken waar het water zich kan verzamelen
  • aanleg van keiendrempels om het hoogteverschil in de beek op te vangen. Deze fungeren als vistrap voor trekvissen.

Meer informatie