Projecten

Hooge Boezem Haastrecht

In dit natuurgebied in de Krimpenerwaard is in 2014 een waterbergingsgebied gerealiseerd. Het gebied is aangelegd om bij zeer hoog water op de gekanaliseerde Hollandsche IJssel maximaal 73.000 m3 water te kunnen bergen. De verwachting is dat dit eens per vijf jaar nodig is. Dankzij deze hoogwateropvang houden bewoners van Haastrecht droge voeten. Bovendien is het gebied zo ingericht dat ook de natuur ervan profiteert. Voor water- en weidevogels is de waterberging geen probleem, zolang dit natuurlijk buiten het broedseizoen gebeurt. Je ziet hier alle bekende weidevogels. Een fietspad voert dwars door dit prachtige, weidse veengebied.

Waterberging en natuurontwikkeling
Tijdens hoog water op de Hollandsche IJssel stroomt het water gecontroleerd via de Vlist en de aangelegde calamiteitenduiker naar het waterbergingsgebied. Als het waterpeil op de Hollandsche IJssel weer zakt, wordt het water afgevoerd via de Lopikerwaard terug naar de Hollandsche IJssel.

Hooge Boezem Haastrecht is verdeeld in drie compartimenten, met elk een eigen waterhuishouding. Daardoor ontstaat in ieder deelgebied een ander natuurtype: grasland met standweide, bloemrijk grasland en rietland. De verwachting is dat door toename van water- en oeverplanten de waterkwaliteit verbetert. Bij de werkzaamheden is veel grond verzet. Dit is hergebruikt bij de aanleg van nieuwe kaden en de ophoging van een wandelpad door de polder.

Partners
Het project is uitgevoerd in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in samenwerking met Het Zuid-Hollands Landschap.


(Foto: Warner Reinink)

Overige informatie: