Projecten

Hermeandering Koningsdiep

Het Koningsdiep is een beekdallandschap met een afwisseling van heide, bos, singelstructuren en open gebied. De beek Alddjip (ook bekend als Keningsdjip of Boarn) ligt centraal in het gebied. Er zijn plannen voor herinrichting van het Koningsdiep en water is hierin het belangrijkste onderdeel. Doel is om de vrij afwaterende gebieden in Zuidoost Friesland minder gevoelig te maken voor droogte en extreem weer.

Water vasthouden
In de midden- en bovenloop van het Alddjip ligt een opgave voor het inrichten van zo’n 350 hectare natuurgebied, met herstel van het natuurlijke watersysteem. Door het water in de bovenloop van het Alddjip langer vast te houden, vermindert de piekafvoer benedenstrooms. Het vasthouden van water kan onder andere door de beek weer ruimte te geven en te laten meanderen. Sloten worden ondiep gemaakt of gedempt. Dit gebeurde bijvoorbeeld in de natuurgebieden bij de Hemrikkerscharren en bij de Slotpleats. Rondom de middenloop van het Alddjip wordt het maaiveld deels verlaagd.

Bij de stuwen worden vispassages aangelegd. Er komen natuurvriendelijke oevers waar (water)planten goed kunnen groeien. Al deze maatregelen zijn goed voor de biodiversiteit en maken het beekdal klimaatbestendiger.

De komende twee jaar worden de plannen in detail uitgewerkt.

Partners
Partners: Provinsje Fryslan, Wetterskip Fryslan, Gemeente Opsterland, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten.

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

  • Aanleg van natuurvriendelijke oevers
  • Dempen van diep ingesneden sloten op de flank
  • Verondiepen van sloten die haaks op de stromingsrichting staan
  • Instellen van een lokale regelbare peilverhoging in vochtig hooilandgebied

Meer informatie: