Projecten

Groningen Hunzedal

Het Groninger Hunzedal biedt nu al ruimte om 23 miljoen kubieke meter water te bergen in noodsituaties. Door ook in de stad Groningen weer ruimte voor de oude beek de Hunze te maken, kan het stedelijk gebied zelf ook water bergen. Vooral tijdens van piekbuien is hier grote behoefte aan. Tegelijkertijd geeft een zone van water, grasland en bomen door de stad heen de gewenste schaduw en verkoeling tijdens warme zomerdagen. Door de loop van de Hunze en haar oevers in de stad te herstellen, wordt naast klimaatadaptatie ook ingespeeld op robuustere stadsnatuur en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving.

Proces
Het herstel van de Hunze wordt samen met partners als programma uitgewerkt. Op verschillende plekken is al grond aangekocht en denken de partners in nauw overleg met stadsbewoners na over de inrichting daarvan.

Effecten

 • Tegengaan hittestress in de stad
 • Verbinding van natuurgebieden
 • Waterberging bij piekbelasting
 • Verbeteren waterkwaliteit
 • Aantrekkelijke leefomgeving; meer recreatieve mogelijkheden
 • Versterken cultuurhistorisch karakter van de Hunzezone.

Maatregelen

 • Verbinden van natuurgebieden rond de stad: ten zuiden (Zuidlaardermeer) en ten noorden (Reitdiep)
 • Versterken van landschappelijke structuren (inclusief aanplant??)
 • Ruimte voor water: verbreden van watergangen en aanleg van overstromingsvlaktes en natuurvriendelijke oevers
 • Creëren van stroming in het water en verbeteren van de waterkwaliteit
 • Versterken van het recreatieve aanbod, zoals zitplekken, wandel- en fietspaden, speelelementen.

Partners
Het Groninger Landschap, gemeente Groningen, waterschap Noorderzijlvest, waterschap Hunze & Aa’s, provincie Groningen.