Projecten

Dubbele dijk Dollard

Voor de veiligheid worden de dijken tussen de Eemshaven en Delfzijl verbeterd. Er is hiervoor een nieuw type dijk ontwikkeld: de Dubbele dijk. Aan de waterkant ligt een hoge dijk en meer landinwaarts ligt een lagere dijk. Beide dijken dragen bij aan de kustveiligheid. Naast veiligheid zijn er in deze opzet kansen voor de natuur, landbouw en recreatie. Met de Dubbele dijk worden de kenmerkende natuurlijke overgangen langs het hele estuarium verbeterd, passend bij de natuurlijke dynamiek van de Eems-Dollard. De doelstelling is uitgewerkt in het deelprogramma Vitale Kust EemsDollard (onderdeel van het meerjarig adaptief programma Eems-Dollard)

Bij de huidige kustlijn van de Eems-Dollard is er een abrupte grens tussen de zee en het achterland. Zoet en zout zijn van elkaar gescheiden en er is nauwelijks directe interactie tussen land en water. Bij de Dubbeldijk wordt achter de primaire kering een tweede dijk aangelegd. In de zone tussen de twee dijken kan zout water uit de Eems in- en uitstromen via een getijdenduiker. Hierdoor ontstaat een nieuw getijdengebied van 58 ha, met twee compartimenten. Het eerste gedeelte heeft eb en vloed. Hier wordt overtollig slib uit de Eems-Dollard ingevangen. Uit het bezonken slib wordt klei gemaakt die gebruikt wordt bij dijkonderhoud. Het heldere water uit dit deel stroomt naar het tweede compartiment, waar het gebruikt wordt bij de zilte landbouw en aquacultuur.
 
In 2018-2019 wordt de Dubbele dijk als proefproject aangelegd. Na onderzoek en monitoring daarna mogelijke ontwikkeling elders langs de Eems-Dollard.  Partners: Provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest, gemeente Delfzijl, gemeente Eemsmond, Rijksoverheid, Het Groninger Landschap 
 
Maatregelen

 •  Achter de primaire kering wordt een tweede dijk aangelegd. Deze wordt gemaakt van klei uit het Eems-Dollardgebied. 
 • Aanleg getijdenduiker voor toegang zeewater 
 • Deels afgraven toplaag; verlagen slenken in eerste compartiment 
 • Buitendijks: aanleg palenbos voor mosselen en een hoogwatervluchtplaats voor vogels

Effecten 

 • Goedkoper dan traditionele dijkversterking 
 • Waterveiligheid met kansen voor natuur, recreatie en economie
 • Geleidelijke overgangen tussen land en water buitendijks
 • Binnendijks verbeteren zoet-brak-zoutovergangen: meer biodiversiteit
 • Meer natuur op 25 ha laagdynamisch getijdengebied: kweldervorming, pionierbegroeiing en nieuw leefgebied voor onderwaterfauna en vogels (broed- en hoogwatervluchtplaatsen)
 • Schoon water: 25 ha bezinkgebied, 10.500 ton droog slib wordt aan het water onttrokken 
 • Versterken economie: 30 ha aquacultuur (kokkelteelt) en zilte landbouw 
 • Tegengaan verzilting achterland
 • Recreatie en natuurbeleving

Meer informatie