Projecten

De Schorren, Texel

De Waddenzee wordt van het eiland Texel gescheiden door een harde grens: de dijk. Alleen e Schorren, de Volharding en de Prins Hendrikzanddijk vormen een uitzondering. Bij De Schorren gaat het wad langzaam over in een begroeide kwelder. Natuurmonumenten werkt aan de instandhouding van De Schorren, deze buitendijkse vlakte in de Waddenzee. Dit gebied van ongeveer 80 ha maakt onderdeel uit van de Vlakte van Kerken, een grote wadplaat van 7000 hectare. Een uitdaging op zich, want zonder maatregelen kalft de zee steeds meer land af. Een belangrijk broedgebied voor kustvogels zou dan verloren gaan. Dat wordt voorkomen door jaarlijks herstel van rijshoutdammen. Die vangen slib op, waardoor er weer een geleidelijke overgang ontstaat van de hoge kwelder naar de lagere wadplaten.

Ook is bij de Schorren geĆ«xperimenteerd met het inzaaien van groot zeegras, een plant die tot aan de aanleg van de Afsluitdijk nog veelvuldig in de Waddenzee voorkwam. Zeegras houdt slib vast en beschermt de kust. Helaas slaat het zeegras hier niet aan. Op enkele andere plekken zoals bij Griend, is sprake van voorzichtig herstel.  

Stijging van de zeespiegel is met natuurlijke ingrepen niet tegen te houden, maar de natuur kan wel helpen om verdere afkalving van de kust te voorkomen. Bovendien kan hier extra koolstof (broeikasgas) worden vastgelegd: als er geen erosie is, komt de koolstof niet vrij en doordat de kwelder blijft groeien wordt er steeds meer koolstof vastgelegd.

Partners
Partners: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland, RWS.

Meer informatie: