Projecten

De Klencke – Drostendiep

Het stroomgebied van het Drostendiep in Zuidoost-Drenthe heeft meerdere functies. Zo is het gebied belangrijk voor de plaatselijke landbouw en voor de natuurontwikkeling in het lager gelegen beekdal. Herinrichting van het Nieuwe Drostendiep zorgt voor een klimaatbestendig watersysteem, natuurontwikkeling en een goed waterbeheer voor de landbouw en de natuur. Dit draagt bij aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Europese afspraken voor waterkwaliteit.

Het project van herinrichting onder leiding van het waterschap gaat wateroverlast tegen, pakt de verdroging aan en levert zowel winst voor de natuur als de landbouw. Door hoog in het beekdal meer water vast te houden en lager in het dal ruimte te scheppen voor waterberging, wordt de landbouw beschermd tegen wateroverlast. Ook het stedelijk gebied van Coevorden heeft hierdoor minder wateroverlast.

Bij de integrale inrichting streven de partners naar duurzame ontwikkelingskansen voor landbouw, natuur en water. Agrariërs die willen kunnen een rol spelen bij particulier natuurbeheer. Onderzocht wordt of het gebied geschikt is voor weidevogels; het alternatief is moerasnatuur. Hiervoor is een kavelruil gestart die ook bijdraagt aan verbetering van de landbouwstructuur.

De betrokken partijen zijn: provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Waterschap Vechtstromen, Initiatiefgroep Drostendiep, Het Drentse Landschap, Agrarische Natuur Drenthe, gemeente Coevorden. Het project wordt uitgevoerd binnen het provinciale Programma Natuurlijk Platteland en de ZON (zoetwatervoorziening Oost-Nederland).

Meer informatie: