Projecten

Brede Groene Dijk/Kleirijperij Dollarddijken

De Brede Groene Dijk is een pilotproject langs de Dollard. De pilot test hoe waterveiligheid, ecologische verbetering van het Eems-estuarium en circulaire economie kunnen samengaan. In plaats van een traditionele dijkversterking met harde bekleding wordt hier een dijk met een flauw, groen talud aangelegd. Zo kan op een meer natuurlijke manier de waterveiligheid worden gegarandeerd. Er ontstaat een vloeiende overgang tussen de aanwezige kwelders en de dijk.

Voor deze opzet is veel meer klei nodig dan gebruikelijk. Het is mogelijk om hiervoor slib uit de Eems-Dollard te gebruiken. Het pilottraject is 1 km dijk en daarvoor is 100.000 m3 klei nodig. Voor de Brede Groene Dijk wordt gebruikgemaakt van verschillende kleibronnen. Gebaggerd materiaal uit de haven van Delfzijl en Polder Breebaart wordt ook in de Kleirijperij gerijpt tot klei.

Kleirijperij
In de Eems Dollard is te veel slib aanwezig. De waterkwaliteit is daardoor niet goed en de biodiversiteit neemt af. Aan de andere kant is er behoefte aan klei om de dijken in het gebied te versterken en om landbouwgrond op te hogen. Door slib uit de Eems Dollard te halen en te laten ‘rijpen’ tot klei, verbetert de waterkwaliteit en komt er klei beschikbaar voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond.

In de pilot Kleirijperij onderzoeken Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger Landschap en EcoShape verschillende manieren om slib om te vormen tot klei. Rijpen van slib tot klei gebeurt door ontwatering, ontzilting en oxidatie. Onderzoekers doen praktijkproeven om te kijken welke manier van rijpen het best werkt. De Kleirijperij heeft verschillende proefvakken, om de verschillende varianten van rijping te testen. In 2021 moet de klei voldoende gerijpt en bruikbaar voor toepassing bij de Brede Groene Dijk zijn .

Maatregelen

  • Slib onttrekken aan Eems-Dollard
  • Vullen Kleirijperij met slib
  • Opzet verschillende proefvakken op twee plekken
  • Uitvoeren verschillende methoden van rijping; monitoring processen
  • Overbrengen klei naar Brede Groene Dijk

Verwachte effecten

  • kennis opdoen met slibproblematiek; expertise ook elders toepasbaar
  • versterkte kust met meer natuurwaarden
  • dijk met flauwe helling, bekleed met een dikke laag klei en gras
  • verbeteren waterkwaliteit Eems-Dollard: positief effect ecologische waarde estuarium

Overige informatie: