Projecten

Blues in the marshes

’s Hertogenbosch en omgeving zijn door de ligging gevoelig voor wateroverlast. De stad ligt in de delta van de Aa, de Dommel en de Maas. Bij extreme regenval is er niet alleen hoogwater in de Maas, maar door die hoge waterstand kunnen ook de beken hun water niet kwijt. Dat leidde in het verleden regelmatig tot grote overlast. Om in de toekomst droge voeten te garanderen, is het Hoogwateraanpak ’s Hertogenbosch (HoWaBo)-gebied ingericht voor tijdelijke wateropvang.

Tegelijkertijd had de natuur bij ’s Hertogenbosch sterk te leiden van droogte. Door onttrekking van grondwater in de omgeving, verlaging van het waterpeil voor landbouw en afvoer van water uit het gebied was de bodem sterk verdroogd. En dat terwijl de natuur hier uniek is. IJzer en kalkrijk kwelwater komt hier aan de oppervlakte en zorgt voor een bijzondere plantengroei.

In het project ‘Blues in the marshes’ is gewerkt aan natuurherstel in combinatie met het HoWaBo-project. De twee projecten versterken elkaar door hergebruik van afgegraven grond, scheiding van de waterhuishouding tussen natuur en landbouw en inpassing van andere ruimtelijke ingrepen. Overtollig water van Aa en Dommel kan nu tijdelijk in een gebied van zo’n 750 hectare stromen. Met de afgegraven grond is zo’n 15 km aan hoogwaterkades aangelegd, die fungeren als toevluchtsoorden en verbindingsbanen voor dieren en planten.

Partners
Op deze honderden hectares nieuwe natte natuur krijgen bijzondere planten en dieren weer de ruimte. Blues in the marshes was mede mogelijk door steun van het Europese LIFE+ Nature programma. Partners, Natuurmonumenten, De Vlinderstichting, waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, gemeente Heusden.

Meer informatie: