Projecten

Marconi Buitendijks

Met het project Marconi Buitendijks wil de gemeente Delfzijl het stadscentrum weer verbinden met de Waddenzee. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijker leef-, woon- en werkklimaat. Voor de kust van Delfzijl worden kwelders aangelegd aan met zand en slib uit de lokale omgeving. In een deelgebied wordt onderzoek gedaan naar natuurlijke kwelderontwikkeling.

In totaal wordt 55 ha kwelder aangelegd: de stadskwelder (20 ha) en de pionierskwelder (35 ha). Beide zorgen voor een kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de schorren en zilte graslanden (buitendijks) en zilte pionierbegroeiing en dragen bij aan het vergroten van het bezinkgebied voor slib.

De stadskwelder ligt het dichtst bij het stadscentrum en krijgt een functie voor natuur en recreatie. Het bestaande zeestrand wordt vergroot en verbeterd door de zeedijk de landwaarts te verleggen.

Naast aan de Schermdijk – de dijk die het zeehavenkanaal en de havenmonding van Delfzijl afschermd van de Waddenzee- wordt de pionierkwelder gerealiseerd. Hier worden experimenten gedaan met de ontwikkeling (opslibbing) van kwelders, om de kennis over natuurlijke kwelderontwikkeling te vergroten. Na aanleg draagt het gebied direct bij als bezinkgebied voor slib.

Partners:
Gemeente Delfzijl, Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Rijkswaterstaat, Ecoshape, Het Groninger Landschap

Maatregelen

 • Verbeteren zeekering tussen Delfzijl en de Eemshaven.
 • Verwijderen van de Griesberg. De Griesberg bestaat uit gips- en kalkafval van de sodaproductie.
 • Verruimen van de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee. Vrijkomend materiaal (zand) wordt gebruikt voor de aanleg van het kwelderlandschap bij Delfzijl.
 • Vergroten bestaande stadsstrand van Delfzijl
 • Verleggen zeedijk landinwaarts. De nieuwe zeedijk krijgt een multifunctionele inrichting: het wordt een fiets- en wandelboulevard met verschillende recreatieve voorzieningen.
 • Afbraak Vennenflat; aanleg voetgangers- en fietsersbrug. Die het centrum van Delfzijl verbindt met de boulevard en het vergrote strand.
 • Aanleg kwelderlandschap en een broedvogeleiland

Effecten

 • Waterveiligheid, ook bij zeespiegelstijging, bodemdaling en aardbevingsrisico
 • Verbeteren woon, leef, werkklimaat voor bewoners Delfzijl
 • Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van schorren en zilte graslanden (buitendijks) en zilte pionierbegroeiing
 • Broedgelegenheid voor o.a. visdief en noordse stern
 • Gezonde waddenbodem door verwijderen Griesberg
 • Vergroten van het bezinkgebied slib uit Eems Dollard; jaarlijkse onttrekking van 9.702 ton droog slib.
 • Vergroten recreatiemogelijkheden
 • Vastleggen CO2 (blue carbon)