Projecten

Hondsbossche Duinen

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is in 2004 aangewezen als een van de acht 'zwakke schakels' langs de Noordzeekust. Om deze zwakke plek beter te beveiligen is in 2015 zo’n 35 miljoen kuub zand voor de dijk aangebracht. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat hebben zo de Hondsbossche Duinen aangelegd: de nieuwe, veilige kustverdediging tussen Petten en Camperduin. De kustverdediging bestaat nu uit een zachte ondiepe vooroever, een breed strand en een gevarieerd duinlandschap. Tegelijkertijd startte de provincie Noord-Holland het project Kust op Kracht: een uitgebreid programma om de natuurwaarden te verhogen, de regionale economie te versterken en meer mogelijkheden te creëren voor recreatie en toerisme. Dit gebeurde in samenwerking met gemeenten Bergen en Schagen, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, agrariërs en ondernemers in de regio.

Aan de landzijde van de dijk liggen de Leipolder en de Harger- en Pettemerpolder. In deze polders komen zeldzame zilte levensgemeenschappen voor, waaronder zilte graslanden, binnendijkse kweldervegetaties en brak water met onder andere ruppia’s (zeldzame waterplanten), riffen met palingbrood (kolonies mosdiertjes) en een gevarieerde brakwatermacrofauna. Het voedselrijke water trekt veel bijzondere soorten broedvogels zoals grote sterns, kluten, dwergsterns, visdieven, noordse sterns en bontbekplevieren. Natuurorganisaties hadden daarom eerder een alternatief plan bedacht waarbij het zoute water over de dijk mocht stromen en de brakke natuur een rol kon spelen bij waterveiligheid. Gekozen is voor een andere – buitendijkse- oplossing: de Hondbossche Duinen.

Omdat op termijn onder het nieuwe duingebied een zoetwaterbel kan ontstaan, monitort het hoogheemraadschap intensief of er binnendijks geen vermindering van zoute kwel is. Als dat het geval is dan gaan het hoogheemraadschap en Natuurmonumenten op zoek naar maatregelen om de unieke brakke natuur van de polders te behouden.

Partners
Betrokken partijen bij de realisatie van de Hondsbossche Duinen onder andere: RWS, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, WUR, Deltares. Het is nog niet bekend welke organisatie het nieuwe natuurgebied gaat beheren.

Meer informatie: