Projecten

Griend

Omschrijving project
Sinds de aanleg van de Afsluitdijk kalft het eiland Griend aan de westkant meer af dan dat het aan de oostzijde aangroeit. Om Griend te behouden heeft Natuurmonumenten in 2016 in samenwerking met Rijkswaterstaat grootschalige herstelmaatregelen uitgevoerd. Het eiland krijgt weer een schoorwal met erachter gelegen kwelders. Als experiment is bij het eiland een kunstmatig rif aangelegd met kleine mosselbanken. In de luwte erachter is zeegras gezaaid. Samen functioneren ze als biobouwers.

Proces
Om de snelle ontwikkelingen te volgen loopt er een intensief onderzoeksprogramma vanuit Rijksuniversiteit Groningen, NIOZ en Radboud Universiteit.

Effecten

-              Praktijkervaring met natuurlijke structuren op waterkeringen en dijklichamen: hoe worden golven gebroken en hoe werken biobouwers. Met deze kennis kan deze innovatieve en duurzame werkwijze ook elders langs de kust worden toegepast.
-              De erosie van het eiland vertraagt.
-              De kwelder aan de oostzijde kan meer groeien en klei invangen.

Partners
RWS, Natuurmonumenten, NIOZ, RUG, Radboud Universiteit

Maatregelen
Aan de westzijde van het eiland is zand aangebracht met daarop grote schelpenruggen. Daarvoor zijn kratjes met mosselzaad gelegd die ontwikkelen tot kleine mosselbanken. Achter de mosselbanken is zeegras gezaaid. Samen hebben ze een remmende werking op de golven.

Door een opening de noordzijde kan het eiland bij winterstormen weer overstromen. Dit voorkomt verruiging en brengt voldoende zand in om het eiland op hoogte te houden.

Meer informatie: