Actueel

Nieuws

Artikel Kwelders en natuurlijke vooroevers als kustverdediging

4 oktober 2018

Bij de aanpak van de kustverdediging moet het belang van natuurlijke kustecosystemen meer betrokken worden. Ze dragen bij aan de veerkracht van de kust en leveren essentiële ecosysteemdiensten, zoals golfdemping waardoor overstromingen van de kust en erosie afnemen. De kennis over de rol van  wadden, kwelders en vegetatie voor de kustverdediging wordt nog te weinig toegepast. Dat is des te belangrijker in het licht van de voorspelde zeespiegelstijging in combinatie met de vaak lagere kosten vergeleken met traditioneel-technische maatregelen.  Natuurlijke getijdensystemen kunnen niet alle risico’s wegnemen, maar leveren vaak een zinvolle bijdrage. Voor succesvolle toepassing moeten natuurlijke kustecosystemen worden bezien in hun relatie met o.a. de beschikbaarheid en aanvoer van sediment in de kustomgeving.  Modelmatige informatie over de kustdynamiek, de invloed van bestaande waterkeringen daarop en de gevoeligheid voor onzekere risicofactoren (stormvloed) zijn hiervoor van belang. Kustbeheerders kunnen die kennis gebruiken om meer natuurlijke waterkeringen te ontwikkelen.

In een in augustus 2018 openbaar gemaakt wetenschappelijk artikel in Estuarine, Coastal and Shelf Science, met een bijdrage van onder meer Deltares, worden een aantal maatregelen behandeld waarmee de functies van wadden, kwelders en kustmoerassen kunnen worden hersteld en versterkt. Het betreft onder andere maatregelen om sedimentaanvoer te verbeteren, erosie te voorkomen en  voldoende brede oeverzones om de golfenergie te dempen. In de review zijn studies geevalueerd van kustecosystemen over de hele wereld, waaronder ook vaak uit Nederland en overige NW-Europa. Wie even de tijd neemt voor dit artikel is een basiscollege over de mogelijkheden van natuurlijke klimaatbuffers als kustverdediging rijker!

Reed, D., van Wesenbeeck, B., Herman, P. M., & Meselhe, E. (2018). Tidal flat-wetland systems as flood defenses: Understanding biogeomorphic controls. Estuarine, Coastal and Shelf Science.