adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Nederland natuurlijk veilig

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers bestaat uit 7 natuurorganisaties. Wij realiseren klimaatbuffers om Nederland veiliger en mooier te maken. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland. Het programma Natuurlijke Klimaatbuffers, mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is medio 2014 afgerond. Maar wij blijven ons inzetten om water en natuur mee te koppelen met toekomstige waterbeheersplannen.

Klimaatbuffers in Nederland

klimaatbuffers in Nederland

Rapporten

"Wat wil de rivier zelf eigenlijk?" Universiteit Utrecht en Deltares, april 2013.

Dit rapport geeft inzicht in het natuurlijke gedrag van rivieren in Nederland. Deze inzichten kunnen behulpzaam zijn bij het maken van keuzes over de toekomstige inrichting van het rivierengebied en het beheer van de rivier.

 

"Economische waardering en verzilvering van ecosysteembaten in Natura 2000-gebieden in Europa. Drie case studies in België en Nederland." CE Delft, november 2012.

Het Natura 2000-netwerk biedt een breed scala aan ecosysteemdiensten, zoals voedsel, recreatie en biodiversiteit. Om meer draagvlak te creëren en financiële stromen te genereren, is het belangrijk deze baten in beeld te brengen. In dit rapport onderzoekt CE Delft im opdracht van Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) de economische toegevoegde waarde die Natura 2000-gebieden hebben voor de plaatselijke (leef)gemeenschappen. De nadruk ligt op het waarderen en verzilveren van ecosysteembaten. Daarbij staan drie case studies centraal: Grevelingen, Waterdunen en Het Zwin.

Samen werken met water - Een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst”, Deltacommissie, september 2008


De fundamentele vraag die in dit rapport centraal staat is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons land nog voor vele toekomstige generaties een aantrekkelijke plaats blijft om te wonen en te werken, te investeren en te recreëren? Dit advies van de Deltacommissie schept voorwaarden om die gewenste toekomst werkelijkheid te laten worden.
De aanbevelingen van de Deltacommissie op een rijtje
Wetenschappelijke beoordeling van de bovengrensscenario's


Hoogtij voor Laag Nederland - Werken met de natuur voor een veilige en mooie delta”, Wereld Natuur Fonds, juni 2008


In de afgelopen 20 jaar werd geleerd dat er grenzen zijn aan het veronachtzamen van de natuurlijke dynamiek van rivieren en werden de rivieren weer meer ruimte gegeven. De uitdaging is nu om weer te leren vertrouwen op de veerkracht van ons eigen estuarium. In dit rapport schetst het Wereld Natuur Fonds een nieuw verschiet voor de Nederlandse delta, en plaatst deze in de internationale context.


Dans met de zee - Duurzaam leven in laag-Nederland”, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, maart 2008


Lukt het om de kustlijn op de huidige plaats te handhaven? Blijft bouwen in laaggelegen polders mogelijk? In dit rapport presenteren Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hun visie op duurzame ontwikkeling van laag-Nederland. Deze visie bouwt voort op het rapport Natuurlijke Klimaatbuffers.


Natuurlijke klimaatbuffers voor een klimaatbestendiger Nederland”, Royal Haskoning, november 2007 (samenvatting)


De visie Natuurlijke Klimaatbuffers is door Royal Haskoning verder uitgewerkt en gekwantificeerd per landschapstype. In dit rapport wordt meer inzicht gegeven in de manier waarop ecologische processen een bijdrage leveren aan een veiligere en robuustere waterhuishouding. Ook laat het rapport zien welke perspectieven er ontstaan voor sectoren zoals recreatie, woningbouw of natuur.


"Kustveiligheid en natuur - Een overzicht van kennis en kansen", Alterra, 2007


Er zijn diverse innovatieve mogelijkheden om natuur en kustveiligheid te laten samengaan en elkaar te laten versterken. Dit rapport zet op een rijtje hoe je met de natuur kan meewerken in plaats van ertegenin.


Natuurlijke klimaatbuffers - Adaptatie aan klimaatverandering, Wetlands als waarborg”, Bureau Stroming, oktober 2006


De visie Natuurlijke Klimaatbuffers werd in oktober 2006 aangeboden aan de fractievoorzitters van alle grote politieke partijen. Hierin is beschreven wat klimaatbuffers zijn en hoe deze kunnen bijdragen aan een veiliger en tegelijk mooier Nederland.


Waddengebied


Schetsschuit Zuidwest Ameland - Veiligheid en natuur hand in hand”, Waddenvereniging, 2009


Het tij geleerd - Natuurherstel en onderzoek in het waddengebied”, samenwerkingsverband Het Tij Geleerd, mei 2007


Acht natuurorganisaties en veertien natuurwetenschappelijke onderzoeksinstanties ontwikkelden samen een plan voor natuurherstel én kennisontwikkeling in het Waddengebied. Met als uiteindelijke doel het herstel van het natuurlijke voedselweb, natuurlijke dynamiek, verbindingen tussen (deel)ecosystemen én biodiversiteit.


Eilanden natuurlijk - Natuurlijke ontwikkeling en veerkracht op de Waddeneilanden”, samenwerkingsverband Het Tij Geleerd, april 2008


Dit boek geeft inzichten over de wijze waarop een meer duurzame veiligheid voor eilandbewoners en –bezoekers gepaard zou kunnen gaan met handhaving c.q. herstel van natuurlijke dynamiek ten behoeve van ecologische verjonging. Eventuele consequenties van een versnelde zeespiegelrijzing zijn in de beschouwingen meegenomen.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen