adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Nederland natuurlijk veilig

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers bestaat uit 8 natuurorganisaties. Wij realiseren klimaatbuffers om Nederland veiliger en mooier te maken. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland. Het programma Natuurlijke Klimaatbuffers, mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is medio 2014 afgerond. Maar wij blijven ons inzetten om water en natuur mee te koppelen in toekomstige waterbeheers- en waterveiligheidsplannen. Vanaf 2017 doen we dat ook in het kader van het LIFE IP Deltanatuur programma.

Klimaatbuffers in Nederland

klimaatbuffers in Nederland

NIEUWS

 


Schaal experimenten met zandmotor in IJsselmeer blijkt te klein

05-04-2018 Tussen 2011 en 2017 heeft EcoShape op twee locaties voor de Friese IJsselmeerkust experimenten uitgevoerd met zandmotoren. Deze experimenten leverden veel extra kennis op, maar de schaal was te klein om effect te hebben op kustversterking. Bovendien bleek het zand zich aan de westkust van Friesland niet te verspreiden voorbij de aanwezige vaargeulen. Aan de zuidkust lijken ingrepen met zand wél kansrijk.

Droge voeten dankzij natte natuur

11-1-2018 Terwijl Duitsland kampt met wateroverlast houden we in Nederland de voeten vooralsnog droog. Dat hebben wij vooral te danken aan de talloze natte natuurgebieden die de waterschappen en natuurbeheerders de afgelopen jaren hebben aangelegd. De natte natuur fungeert als een reusachtige spons die overtollig water opslaat.

Ooijen-Wanssum 200px

Vermogen  van de natuur om klimaatverandering te bestrijden zwaar onderschat

10-12-2017. Meer dan 30% van de klimaatveranderingsdoelen die de wereldleiders hebben vastgesteld bij de klimaatconferentie van Parijs in 2015, kan worden bereikt door de kracht van de natuur, zo stellen 32 onderzoekers in een artikel in PNAS. Natuurgebieden en wateren bieden onbenutte mogelijkheden om koolstofemissies in de bossen, graslanden en wetlands van de wereld op te slaan en te verminderen: natural solutions. Het mondiaal stoppen van ontbossing en het herstellen van kustecosystemen kan ons al op een derde van de weg brengen van de emissiereducties die tegen 2030 nodig zijn. Bovendien leveren deze oplossingen (= klimaatbuffers) sociale en milieuvoordelen, zoals schonere lucht en schoner water, duurzame voedselproductie en meer leefgebied voor planten en dieren.

Lees meer over de kansen en voorbeelden uit de hele wereld in de special Natural Climate Solutions van The Nature Conservancy:

https://global.nature.org/initiatives/natural-climate-solutions/natures-make-or-break-potential-for-climate-change 

Het wetenschappelijke achtergrond artikel uit Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) is hier te downloaden: http://www.pnas.org/content/114/44/11645.abstract

Video Natural Climate Solutions


Europees bureau bepleit klimaatbuffers als kosteneffectieve maatregel tegen overstromingsrisico's

21-11-2017 Investeren in "green infrastructure"zoals het herstellen van overstromingsvlakten en wetlands om overstromingen (van bewoond gebied) te voorkomen, levert niet alleen voordelen op voor de leefomgeving en sociaal-economische baten. Het maakt beschermingsmaatregelen tegen schadelijke overstromingen ook nog eens goedkoper. Deze conclusie trekt de European Environment Agency (EEA) in een recent uitgebracht rapport over groene oplossingen voor klimaatbestendigheid en waterveiligheid in het licht van de toenemende overstromingsrisico's van rivieren: 'Green infrastructure and flood management — promoting cost-efficient flood risk reduction via green infrastructure solutions'. Natuurlijke klimaatbuffers dus.  Het rapport is gebaseerd op zes case studies over de effecten van ruimte voor de Europese rivieren Elbe, Rhône, Schelde en Vistula (Polen).

Lees meer op de website van de European Environment Agency


 Ruimte voor de rivieren leidt tot meer biodiversiteit

uiterwaarden ijssel

8-11-2017 Een lager overstromingsrisico én beginnend herstel van de biodiversiteit - die twee kunnen prima samen gaan. Meerdere bedreigde en beschermde soorten zijn aan het terugkeren in het Nederlandse rivierengebied, laten onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit zien in een publicatie in Science Advances . 

Het project 'Ruimte voor de Rivier' van de overheid was de reactie op het hoogwater van 1993 en 1995. Hoofddoel was een betere bescherming tegen overstroming, maar de maatregelen moesten tevens de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en de natuur herstellen. Het effect op de waterstanden was al bekend. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit analyseerden de effecten op de biodiversiteit van zeven soortgroepen (planten, vogels, zoogdieren, reptielen & amfibieën, vissen, libellen en vlinders).  Ruim driekwart van de onderzochte uiterwaarden verspreid over de Rijn, Nederrijn, Waal en IJssel lieten een stijging in biodiversiteit zien. Dit betreft vooral soorten die zich snel kunnen verspreiden. Vogels en zoogdieren toonden de grootste toename.  Uiterwaarden waar verschillende maatregelen zijn toegepast, zoals de aanleg van nevengeulen, natuurlijk beheer van graslanden en het toestaan van natuurlijke vegetatieontwikkeling lieten een significante verbetering zien in vergelijking met uiterwaarden waar die deze maatregelen niet zijn uitgevoerd. 
De ingeslagen weg van hoogwaterveiligheid gecombineerd met natuurherstel geeft reden tot hoop. Toch zijn veel karakteristieke soorten nog niet teruggekeerd. Het tegengaan van versnippering van natuur en voorzien in een habitat voor specifieke soorten is hiervoor cruciaal.
Lees meer en download rapport op de website van de Radboud Universiteit  


 Nederland veiliger én mooier door natuurlijke klimaatbuffers

Factsheet Nederland veiliger én mooier door natuurlijke klimaatbuffers Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (2017) 


Samenwerking Klimaatbuffers bekrachtigd op Deltacongres

9-11-2017  Op het 8e Nationaal Deltacongres in Leeuwarden, 2 november, was de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers prominent aanwezig. Met een stand, optreden in een film en een presentatie over de doorstart van het gezamenlijke klimaatbufferprogramma werden de 1600 deelnemers aan het Deltacongres geïnformeerd over onze voornemens om Nederland nóg mooier, en tegelijkertijd waterveilig en klimaatbestendig te maken. Bekijk de sfeerimpressie.

LIFE IP Deltanatuur

Met nog eens tientallen andere partners uit de wereld van rijk, provincies, waterschappen, bedrijfsleven en NGO's werd ook het LIFE Integrated Programme Deltanatuur gepresenteerd. De samenwerking aan klimaatbuffers wordt daaruit gedeeltelijk gefinancierd. Deltacommissaris Wim Kuijken stelde Nico Altena (voorzitter van de klimaatbuffercoalitie) voor om komend voorjaar te worden bijgepraat over het werk van de coalitie.

lifenatura2000

LIFE, ondersteunt mede met steun van EZ via het programma LIFE IP Deltanatuur, diverse initiatieven op het gebied van klimaatbuffers, grote wateren en bouwen met natuur. Een heel forse bijdrage vanuit LIFE IP gaat naar de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (die daardoor een doorstart kan maken) met geld voor een programmabureau, communicatie, lobby en oriënterende studies voor de opstart van nieuwe klimaatbuffers. Onze ervaringen zullen worden gedeeld met andere partners in LIFE IP Deltanatuur, om andere te stimuleren, maar ook bij de overheid in beeld te brengen waar het beleid steken laat vallen als het gaat om synergie tussen water-, klimaat- en natuurbeleid.

Op het Deltacongres tekenden alle 28 partners van LIFE IP Deltanatuur een symbolische samenwerkingsverklaring.

Handtekeningen geplaatst door partners ter bekrachtiging LIFE IP Deltanatuur

Klimaatbuffers

Als beste illustratie van de synergie tussen LIFE IP en het Deltaprogramma, dat is gericht op de aanpassing van de Nederlandse waterhuishouding aan het veranderende klimaat, was Paul Vertegaal gevraagd om in een break-out sessie op het Deltaprogramma het werk van de klimaatbuffercoalitie te presenteren. Hij informeerde de ca. 80 geïnteresseerde deelnemers over de plannen voor een programma klimaatbuffers 2.0. In de discussie werd ingegaan over de vraag hoe deze benadering "van pilot tot mainstream" kan komen. Bekijk de presentatie van Paul Vertegaal. 


 

Robuuste beekdalen: ideale klimaatbuffers

1-11 -2017 Zodra er wateroverlast is, laait de discussie weer op over de aanpak daarvan. Vaak wordt gekozen om het water zo snel mogelijk af te voeren. Praktisch voor op korte termijn waar de regen valt maar meer benedenstrooms worden dan de problemen juist groter (afwenteling). Ook voor droge periodes veroorzaakt deze aanpak problemen. Een lange termijnoplossing voor een groter gebied bieden robuuste beekdalen. Eenmaal goed ingericht, zijn het zeer geschikte klimaatbuffers in natte én droge perioden, waarvan ook de natuur profiteert.

Klimaatbestendig watersysteem
Door klimaatverandering wordt het neerslagpatroon steeds grilliger, zo bleek in de zomer van 2016 weer eens. In juni vielen er in Noord-Brabant hagelstenen zo groot als sinaasappels en zorgden heftige buien voor ondergelopen straten en landbouwgebieden. Alleen al in de regio Oost-Brabant/Noord Limburg bedroeg de schade 650 miljoen euro.

Lees meer op de website van Natuurmonumenten>


 Herstel natuur in delta helpt Nederland beschermen tegen stijgende zeespiegel

30-10-2017 Nederland heeft een unieke kans om de verloren deltanatuur in Zeeland en Zuid-Holland terug te brengen en tegelijkertijd het landschap te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Door natuur en water de ruimte te geven ontstaat een groene kustverdediging als alternatief voor hogere dijken, dammen en meer stortsteen. Een open verbinding tussen zee en rivier en herstel van zandplaten, kwelders en schelpdierbanken geeft ook trekvogels en -vissen een toekomst in de Nederlandse delta.

Dat staat in het Living Planet Report 'Zoute en Zilte Natuur in Nederland'. Het rapport is een samenwerking van het Wereld Natuur Fonds (WNF) met de soortenorganisaties, Sovon en Naturalis Biodiversity Center. Het tweede rapport over trends in dierpopulaties in Nederland concentreert zich dit keer op de Zuidwestelijke Delta, Waddenzee, Noordzee, kustzone en de duinen. Niet eerder werden voor deze gebieden zoveel data van onderzoeksinstellingen en de soortenorganisaties over diersoorten samengebracht en geanalyseerd.

Lees meer op de website van Wereldnatuurfonds>

 


 

Klik hier om meer berichten in ons nieuwsarchief te lezen.

 
© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen