adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Nederland natuurlijk veilig

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers bestaat uit 7 natuurorganisaties. Wij realiseren klimaatbuffers om Nederland veiliger en mooier te maken. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland. Het programma Natuurlijke Klimaatbuffers, mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is medio 2014 afgerond. Maar wij blijven ons inzetten om water en natuur mee te koppelen met toekomstige waterbeheersplannen.

Klimaatbuffers in Nederland

klimaatbuffers in Nederland

NIEUWS

 

68 hectare Vlaamse natuur erkend in Kempen-Broek

30-04-2014 Eind maart heeft de Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege de twee natuurgebieden Itterbeekvallei en Stamprooierbroek van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw goedgekeurd. In totaal gaat het om zo’n 68 hectare natuur.

Dankzij de erkenning kan het Vlaamse Limburgs Landschap daadwerkelijk aan de slag met natuurbeheer in beide gebieden. De gebieden maken deel uit van het Grenspark Kempen-Broek en zijn daarom niet alleen van waarde voor de biodiversiteit, maar ook als klimaatbuffer.

Lees meer >

 

Dwaal mee langs Klimaatbuffers

24-04-2014 Meer dan 150 filmpjes zijn er inmiddels gemaakt in het kader van Dwaalfilm. Zij nemen u mee op reis langs de natuur en het landschap van de Maas, de Rijn, de Waal en de Delta. Onder de locaties ook een aantal klimaatbuffers.

U vindt de filmpjes op dwaalfilm.eu of op youtube >

 

Aanleg grootste waterberging Nederland van start

10-04-2014 Aannemerscombinatie Van Oord – KWS Infra kan aan de slag met de inrichting van het Volkerak-Zoommeer als waterberging. Zij sloten daarvoor deze week met waterschap Brabantse Delta een contract af.

Bij stormvloed worden stormvloedkeringen en sluizen gesloten als bescherming tegen de zee. Maar dat betekent ook dat rivierwater niet weg kan stromen. Dat kan een probleem zijn als de rivierafvoer heel hoog is. Om water dan toch kwijt te kunnen, wordt het Volkerak-Zoommeer geschikt gemaakt als tijdelijke berging.

In het project worden onder meer dijken opnieuw bekleed en sluizen aangepast. Voor de werkzaamheden wordt ruim anderhalf jaar uitgetrokken. Eind 2015 moet de waterberging gereed zijn.

Lees meer op rijkswaterstaat.nl >

 

Laatste maatregel Feugelpôlle afgerond

01-04-2014 Op 27 maart werd de derde en laatste maatregel van de Natuurlijke Klimaatbuffer op Zuidwest-Ameland afgerond. Op drie proeflocaties bij de Feugelpôlle zijn twee types substraat aangelegd: een combinatie met naaldhout en kokosmat en biologisch afbreekbare kratjes van aardappelzetmeel. Op het substraat kunnen zich onder andere mossellarven vestigen. Wanneer die uitgroeien tot mosselbanken helpen ze mee de Feugelpôlle te beschermen.

In het project Feugelpôlle worden drie maatregelen getest. Dit moet zorgen voor meer kennis over de combinatie van natuurbehoud en kustverdediging van Ameland. In 2012 en 2013 werden de eerste maatregelen uitgevoerd: het aanbrengen van een kleidam met kleischelpenlaag aan de voet van de Feugelpôlle, en het plaatsen van rijshoutendammen. Tot 2022 worden de maatregelen gemonitord.

Lees meer op rijkewaddenzee.nl >

 

Schapen gaan kaden Vierde Bergboezem begrazen

25-03-2014 Vanaf begin april laat waterschap Brabantse Delta als proef een deel van de kaden rond de Vierde Bergboezem door schapen en landgeiten beweiden. Het waterschap wil onderzoeken of deze milieuvriendelijke manier van onderhoud bijdraagt aan het in de hand houden van de groei van met name distels en ridderzuring. De planten beperken namelijk de groei van gras. Gras is belangrijk om de bekleding van dijken en kaden op z'n plaats te houden en bevordert op die manier de erosiebestendigheid van dijken en kaden. Landgeiten hebben een voorkeur voor distels en ridderzuring. De schapen houden het gras kort. Deze methode draagt ook bij aan de biodiversiteit op de kaden rond de Vierde Bergboezem.

Klimaatbuffer de Vierde Bergboezem ligt ten noorden van Breda en is één van de vier overloopgebieden voor overtollig water van de Mark ten tijde van hoogwater op die rivier. Hiermee wordt wateroverlast in Breda beperkt.

Lees meer op de website van Brabantse Delta >

 

Schultz wil Nederlander bewuster maken van waterrisico’s

19-03-2014 Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wil later dit voorjaar met waterschappen, gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven en het Deltaprogramma aan de slag om Nederlanders bewuster te maken van de waterrisico’s in eigen land. Dat zei ze eerder deze week bij de overhandiging van het rapport ‘Water Governance in the Netherlands: Fit for the future?' door adjunct-secretaris-generaal Yves Leterme van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Volgens het rapport is er een tekort aan waterbewustzijn onder Nederlanders. Schultz: “Weinig mensen weten wat er allemaal bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden, wat er nodig is om het drinkwater op peil te houden, wat de overstromingsrisico’s zijn en wat je moet doen als de nood aan de man komt. Net als de OESO vind ik een indringende wake up call op zijn plaats: mensen moeten erover nadenken wat ze moeten doen als het misgaat.”

De OESO onderzocht het afgelopen jaar in opdracht van het ministerie en de Unie van Waterschappen de toekomstbestendigheid van het Nederlandse waterbeleid. De hoofdconclusie is positief: tegen relatief lage kosten zorgen we voor waterveiligheid, waterkwaliteit en voldoende water. Beter kan het waterbewustzijn, maar ook de transparantie over de bestedingen in het waterbeheer, aldus de OESO.

Lees meer op de website van het ministerie >

 

Voormalig vliegveld Bergen wordt waterberging

19-03-2014 Op het voormalig vliegveld bergen wordt een droge waterberging aangelegd en krijgt de natuur een impuls. Op 18 maart hebben de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Bergen hierover een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Naar verwachting wordt na de zomer gestart met de werkzaamheden. De waterberging moet wateroverlast voorkomen en maakt onderdeel uit van een brede aanpak om het watersysteem in de nabije omgeving en omliggende polders te verbeteren. De waterberging stroomt alleen bij zeer extreme regenval voor enkele dagen vol, de rest van de tijd staat de waterberging droog en maakt het onderdeel uit van het natuurgebied. De natuur in het gebied wordt versterkt door onder andere aanleg van natuurvriendelijke oevers en verschraling van de grond.

Lees het nieuwsbericht van de provincie Noord-Holland >

Meer informatie over het project vindt u elders op die website >

 

Feestelijke afsluiting programma Natuurlijke Klimaatbuffers

13-03-2014 Op 28 mei organiseert de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers een feestelijke afsluiting van haar zevenjarige programma. De dag heeft als thema 'De kunst van het meekoppelen'.

Op 28 mei nemen we u mee over de Rijn, via het Pannerdensch Kanaal de Waal op. Tijdens de boottocht ziet u 'Natuurlijke Klimaatbuffers - THE MOVIE' en zullen verschillende sprekers een inspirerende kijk geven op Klimaatbuffers - nu en in de toekomst. Natuurlijk meren we ook even aan bij een klimaatbufferproject. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om kennis te delen en met elkaar mee te denken.

Meer informatie vindt u in bijgevoegde vooraankondiging (pdf) >

 

Zandoverlast Oesterdam aangepakt

11-03-2014 Sinds de aanleg van de klimaatbuffer Oesterdam waait er onder bepaalde omstandigheden zand op de rijbaan op de dam. Automobilisten en fietsers hebben er last van. Rijkswaterstaat gaat de overlast aanpakken en begint deze week met het weghalen van zand op de weg. Ook wordt de zandbuffer tegen de Oesterdam met een meter verlaagd. Het werk is getij-afhankelijk en zal enkele weken in beslag nemen.

Lees meer op omroepzeeland.nl >

 

Werkzaamheden Beuningse uiterwaarden krijgen vervolg

04-03-2014 Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling maken de Beuningse uiterwaarden veiliger en natuurlijker, door de Waal meer ruimte te geven en de doorstroming van de rivier te bevorderen. Eind juli vorig jaar zijn daarom bomen en struiken in de stroombaan verwijderd. Vanwege aanwezigheid van de beschermde kamsalamander werd afronding van het werk vorig jaar uitgesteld. Inmiddels is er groen licht gegeven. Begin maart 2014 starten de voorbereidingen, in april volgen de werkzaamheden.

De voorbereidingen moeten voorkomen dat vogels gaan broeden op de plaatsen waar gewerkt zal gaan worden. Het broedseizoen begint half maart. Begin maart worden daarom ritselfolie en vogelverschrikkers geplaatst. Het werk begin april is erop gericht om te voorkomen dat de wilgen die vorig jaar gezaagd zijn weer gaan uitgroeien.

Het werk vindt plaats in het kader van het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat. Het werk voor de Klimaatbuffer – het graven van een geul – vindt aansluitend plaats op het grondwerk van het programma Stroomlijn. Dit betekent efficiënt werken op het gebied van rooiwerk en grondverzet: een win-win situatie dus. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot half juli.

Lees meer op ark.eu >

 

Herinrichting Dwingelderveld bijna voltooid

04-03-2014 De herinrichting van het Nationaal Park Dwingelderveld is bijna voltooid. In januari 2011 zijn werkzaamheden begonnen om het gebied groter, natter en stiller te maken. Afgegraven grond is langs de A28 als geluidswal neergelegd, er is een ecoduct gebouwd, en sloten zijn gedempt. Hierdoor stopt de afwatering door en van het resterende heidegebied.

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het verwijderen van de asfaltweg door het Dwingelderveld. Een deel wordt omgevormd naar zandweg. Het nieuwe 'Familiepad' is gedeeltelijk voorzien van een betonlaag. Op 12 maart a.s. worden tijdens de Boomfeestdag door kinderen uit gemeente Westerveld bomen en struiken geplant bij de natuurbrug en op de geluidswal.

Lees meer op dekrantvanmiddendrenthe.nl >

 

Koedood IJsselmonde rijk aan planten en dieren

26-02-2014 Het nieuwe natuurgebiedje langs de Koedood is van heel klimaatbuffer IJsselmonde het meest rijk aan soorten planten en dieren. Dat blijkt uit flora- en fauna-inventarisaties uitgevoerd in 2013 door Niels Godijn in opdracht van ARK Natuurontwikkeling.

De inventarisaties moesten de huidige natuurwaarde van drie deelgebieden in beeld brengen: het Buijtenland van Rhoon, de Koedoodzone en de Zuidpolder bij Barendrecht. Het is opvallend dat het kleinste gebied – de Koedoodzone – over het algemeen ook het rijkste is. De meeste soorten flora en de meeste soorten broedvogels werden in de Koedoodzone gevonden, mede dankzij jaarrond begrazing. Ook voor de andere soortgroepen scoort de Koedoodzone goed.

U kunt de inventarisatie-rapporten nu downloaden >

 

Toekomstvisie Noord-Hollandse Delta in beeld

17-02-2014 Hoe houdt Noord-Holland ook in de toekomst droge voeten? In een filmpje geeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een visie op waterveiligheid, wateroverlast en voldoende schoon water. Vervolgens licht het Hoogheemraadschap het Waterprogramma 2016-2021 toe: één plan met een reeks aan maatregelen, activiteiten, prioriteiten en samenwerkingsplannen voor het waterbeheer in de Noord-Hollandse Delta.

 

Toekomstperspectief voor Renesse

14-02-2014 De uitdagingen voor Renesse liggen niet zozeer op het gebied van kustveiligheid, maar vooral op het socio-economische vlak. Dat concludeert Alterra Wageningen. Alterra voerde een verkenning uit rond de vraag: wat is er nodig om de badplaats op langere termijn veilig, aantrekkelijk en economisch vitaal te houden?

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het Europese project Coastal Communities 2150. De kuststreken in Europa worden geconfronteerd met een veranderend klimaat, een stijging van de zeespiegel en zwaardere stormvloeden. Het project moet bewoners, ondernemers en overheden in die streken bewust maken van de veranderingen, om hen zodoende de kans te geven zich hierop voor te bereiden.

Alterra deed onderzoek naar recreatie en toerisme in de badplaats, niet alleen in het kader van de klimaatverandering, maar ook in het kader van krimp en vergrijzing, en de veranderende wensen van bezoekers. Renesse heeft een landschap met veel potentie, concludeerde Alterra, en zou kunnen uitgroeien tot meer dan een doorsnee-badplaats. De uitdagingen daarbij liggen vooral op socio-economisch gebied, en niet zozeer op het gebied van kustveiligheid.

Lees het hele artikel op de website van Alterra >

 

‘Meerlaagsveiligheid heeft vierde laag nodig’

13-02-2014 Meerlaagsveiligheid heeft een vierde laag nodig, namelijk het herstellen van de gevolgen van een overstroming. Dat vindt Marcel Matthijsse, beleidsadviseur van de Zeeuwse Veiligheidsregio.

Meerlaagsveiligheid, als onderdeel van het waterveiligheidsbeleid, kent nu drie lagen: preventie (dijkversterking), ruimtelijke inrichting (vooraf rekening houden met een calamiteit) en adequate rampenbestrijding. Maar die laatste geeft volgens Matthijsse alleen aandacht tijdens een kort tijdbestek: het in veiligheid brengen van de bevolking. Terwijl pas daarna de echte uitdaging komt: hoe komen we weer tot een niveau van samenleving zoals die voor de overstroming bestond?

Lees het hele artikel op waterforum.net >

 

'Bouwen met natuur wint terrein'

04-02-2014 Bij waterbeheerders en in de politiek wint de filosofie van ‘bouwen met de natuur’ terrein. Dat constateert Marjolein van Wijngaarden, directeur van Ecoshape, een consortium waarin een twintigtal wetenschappelijke instituten en universiteiten samenwerkt met bedrijven als baggeraars en adviesbureaus.

Volgens Van Wijngaarden is deze ontwikkeling deels te wijten aan een gebrek aan geld voor steeds zwaardere dijken en een steeds groter gebrek aan ruimte. Andere voordelen van bouwen met natuur spelen natuurlijk ook mee. De overgangen tussen land en water zijn minder hard: dat is niet alleen goed voor de natuur, mensen vinden het ook mooi.

Om het financiële voordeel van bouwen met natuur te benutten, moet de optie vanaf het begin van de besluitvorming mee worden genomen, evenals de meerwaarde ervan voor bijvoorbeeld natuur en recreatie. Het vergt nog wel een staaltje van ‘modern polderen’, aldus Van Wijngaarden.

Lees het hele artikel op binnenlandsbestuur.nl >

 

Minister Schultz opent Veiligheidsbuffer Oesterdam

30-01-2014 Op woensdag 29 januari heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) samen met basisschoolkinderen van openbare basisschool Ter Tolne de Veiligheidsbuffer Oesterdam geopend. Met het leegkiepen van emmertjes zand vanaf een schip werd de laatste hand gelegd aan de opgehoogde zandplaat tussen Rilland en Tholen.

Door aanleg van de Oosterscheldekering heeft de Oosterschelde te maken met zandhonger: zandplaten worden steeds kleiner omdat er wel zand door golven wordt weggeslagen maar onvoldoende zand wordt aangevoerd. Afgelopen najaar werd daarom 500.000 kuub zand gestort voor de Oesterdam om oude zandplaten te herstellen.

De zandplaten hebben een golfremmende werking, zodat onderhoud aan dijken zo’n twintig jaar kan worden uitgesteld. Bovendien zijn de zandplaten een rustplaats voor zeehonden en een ‘wegrestaurant’ voor trekvogels. Minister Schultz: “Dit project is een prachtvoorbeeld van een praktijkproef waarbij we op een natuurlijke wijze natuur en waterveiligheid versterken. Nederland laat zien voorop te lopen in watertechnologie.”

Veiligheidsbuffer Oesterdam werd gerealiseerd door Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en de Provincie Zeeland.

Lees het bericht op de website van Natuurmonumenten >

De Volkskrant schreef een uitgebreid artikel over de Veiligheidsbuffer. Abonnees kunnen deze online inzien >

DSC 0014

DSC 0025

DSC 0036

DSC 0041

 

 

Klik hier om meer berichten in ons nieuwsarchief te lezen.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen